Prezentarea generală

Agenţia Achiziţii Publice este autoritate administrativă de specialitate din subordinea Ministerului Finanţelor, constituită în scopul fortificării capacităților autorităților contractante și dezvoltării abilităților mediului de afaceri în domeniul achiziţiilor publice, în scopul monitorizării  conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice, precum și al efectuării analizei sistemului de achiziţii publice.

 

Istoricul creării Agenţiei Achiziţii Publice: 

 

Agenţia a fost creată la data de 31 decembrie 1997, în conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 1217 din 31 decembrie 1997 cu privire la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.

 

Prin Hotarârea Guvernului nr. 357 din 23 aprilie 2005 “Privind măsurile de reorganizare a unor ministere şi autorităţi administrative centrale ale Republicii Moldova” a fost reorganizată Agenţia de Stat pentru Rezervele Materiale şi Ajutoarele Umanitare prin absorbţia Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, în Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare.

 

Prin Hotarârea Guvernului nr. 747 din 24 noiembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, precum şi a efectivului-limită al Agenţiei Achiziţii Publice (abrogată prin prin Hotarârea Guvernului nr. 134 din 09.03.2017), în urma reorganizării prin divizare a Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare a fost înființată Agenţia Achiziţii Publice.

 

Efectivul-limită al Agenţiei Achiziţii Publice stabilit prin Hotarârea Guvernului nr. 134 din 09.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită al acesteia, este de 25 persoane, inclusiv personal contractual. Structura managerială este formată din director şi doi directori adjuncți, structura de execuţie este formată din persoane cu funcţii de răspundere care deţin grade de funcţionari publici şi personal contractual.

 

Misiunea Agenţiei Achiziţii Publice constă în implementarea coerentă a politicii statului în domeniul achiziţiilor publice și procesul de armonizare treptată a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară, precum și monitorizarea funcționării eficiente a sistemului de achiziții publice.

 

Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii:

 - elaborează și înaintează Ministerului Finanțelor propuneri de modificare şi completare a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;

 - întocmeşte, actualizează şi menţine Lista de interdicţie a operatorilor economici;

 - monitorizează conformitatea desfășurării procedurilor de achiziție publică și efectuează analiza sistemului de achiziții publice;

 - acordă ajutor metodologic şi consultaţii, precum și organizează seminare de instruire în domeniul achiziţiilor publice;

 - elaborează, dezvoltă și pune în aplicare mecanismele de certificare a persoanelor din cadrul autorităţilor contractante și furnizorilor de servicii de achiziţie, responsabile de organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi atribuirea contractelor de achiziţii publice;

 - editează Buletinul achiziţiilor publice;

 - menține pagina web oficială privind achiziţiile publice ale Republicii Moldova;

 - elaborează trimestrial şi anual analize statistice privind achiziţiile publice;

 - solicită şi obţine de la organele competente orice informaţie necesară exercitării atribuţiilor;

 - organizează campanii de sensibilizare privind achizițiile publice;

 - emite rapoarte anuale în baza analizei economicității, a eficienței și a eficacității  sistemului de achiziții publice;

 - colaborează cu instituţii internaţionale şi agenţii similare din alte țări în domeniul achiziţiilor publice.

 

Prioritățile Agenției Achiziții Publice:

- Dezvoltarea tehnologică a achizițiilor publice prin implementarea completă a instrumentelor electronice;

 - Sporirea eficienței sistemului de achiziții publice;

 - Implementarea mecanismelor de certificare a specialiștilor din domeniul achizițiilor publice;

 - Sporirea responsabilității persoanelor implicate în realizarea procedurilor de achiziție publică;

 - Monitorizarea conformității desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică în vederea prevenirii și combaterii încălcării normelor privind achizițiile publice;

 - Încurajarea participării operatorilor economici în procesul de achiziții publice, precum și facilitarea participării întreprinderilor mici şi mijlocii în cadrul achizițiilor publice;

 - Promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achiziţiilor publice.

Etichete: 

Banere

Buletinul Achizițiilor Publice
SIA RSAP
linia anticoruptie
Reforma administrației publice centrale