Agency

Agenţia Achiziţii Publice este autoritate administrativă de specialitate din subordinea Ministerului Finanţelor, constituită în scopul efectuării supravegherii, controlului ex-post şi coordonării interramurale în domeniul achiziţiilor publice.

 

Agenţia a fost creată la data de 31 decembrie 1997, în conformitate cu Hotarârea Guvernului nr. 1217 din 31 decembrie 1997 cu privire la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.

 

Efectivul-limită al Agenţiei Achiziţii Publice, stabilit prin Hotarârea Guvernului nr. 134 din 09.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită al acesteia, este de 51 persoane, inclusiv personalul de deservire tehnică. Structura managerială este formată din Director şi doi Directori adjuncți, structura de execuţie este formată din persoane cu funcţii de răspundere care deţin grade de funcţionari publici şi personal auxiliar.

 

Misiunea Agenţiei Achiziţii Publice constă în implementarea coerentă a politicii statului în domeniul achiziţiilor publice şi procesul de armonizare treptată a legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară.

 

Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii:

 • implementează actele normative din domeniul achiziţiilor publice şi elaborează propuneri de modificare şi completare a legislaţiei privind achiziţiile publice;
 • coordonează, monitorizează și evaluează modul în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziţie publică şi de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
 • întocmeşte, actualizează şi menţine Lista operatorilor economici calificaţi şi Lista de interdicţie a operatorilor economici;
 • elaborează şi pune în aplicare documentaţia standard pentru procedurile de achiziţie publică;
 • examinează dările de seamă privind procedurile de achiziţie publică;
 • solicită reexaminarea rezultatelor procedurilor de achiziţie publică;
 • gestionează SIA „RSAP”;
 • acordă autorităţilor contractante ajutor metodologic şi consultaţii în domeniul achiziţiilor publice, iniţiază şi susţine acţiunile de instruire a personalului autorităţilor contractante implicate în organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi atribuirea contractelor de achiziţii publice;
 • editează Buletinul achiziţiilor publice, elaborează şi întreține pagina web „Achiziţiile publice ale Republicii Moldova”, în care sînt publicate anunțurile şi informaţiile privind achiziţiile publice şi atribuirea contractelor de achiziţii publice;
 • elaborează, trimestrial şi anual, rapoarte şi analize statistice privind achiziţiile publice;
 • solicită şi obţine de la organele competente informaţii despre operatorii economici participanţi la procedurile de achiziţie publică, precum şi orice informaţie necesară exercitării atribuţiilor;
 • colaborează cu instituţii internaţionale şi agenţii străine analoge în domeniul achiziţiilor publice;
 • coordonează activităţile de utilizare a asistenţei tehnice străine în domeniul achiziţiilor publice;
 • exercită alte funcţii prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative şi normative.

 

Prioritățile Agenției Achiziții Publice:

 • Automatizarea procesului de achiziții publice și implementarea achizițiilor publice electronice;
 • Armonizarea legislației naționale cerințelor UE și Acordului OMC în domeniul achizițiilor publice;
 • Simplificarea sistemului de achiziții publice, sporirea transparenței și eficienței procedurilor de achiziție publică;
 • Sporirea responsabilității persoanelor implicate în realizarea procedurilor de achiziție publică;
 • Atragerea și interesarea operatorilor economici în procesul realizării achizițiilor publice.
Etichete: