Legislaţie

11/10/2017 | Legislaţie

Ordinul nr. 121 din 20.12.2023 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale

 

Ordinul nr. 120 din 17.06.2022 cu privire la aprobarea modalității de calcul al coeficienților din formula actualizării prețurilor componentelor prețului de cost la ajustarea valorii contractului de achiziție publică de lucrări încheiat pe un termen mai mare de un an

 

Ordinul nr. 115 din 15.09.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii 

 

Ordinul nr. 69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări 

 

Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani

 

Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 105 din 12.08.2020 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice

 

Ordinul nr. 72 din 11.06.2020 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european 

 

Ordinul nr. 105 din 29.07.2019 privind abrogarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 160/2017 „Cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii de pază”

 

Ordinul nr. 23 din 06.02.2019 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățămînt

 

Ordinul nr. 178 din 16.10.2018 cu privire la modificarea Ordinului nr.157 din 14 septembrie 2018 privind Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice”

 

Ordinul nr. 157 din 14.09.2018 cu privire la Programul de utilizare experimentală a Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice”

 

Ordinul nr. 18 din 20.06.2016 privind Regulamentul cu privire la utilizarea Sistemului Informațional Automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP)

 

11/10/2017 | Legislaţie

DIRECTIVA 2007/66/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE si 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce priveşte ameliorarea eficacităţii căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţii publice.

 

DIRECTIVA 2014/23/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune

 

DIRECTIVA 2014/24 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE

 

DIRECTIVA 2014/25/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ

 

LEGE NR. 125 din 02 iunie 2016 pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achizițiile publice și la Acordul privind achizițiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia

 

ACORD DE ASOCIERE ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA, PE DE O PARTE, ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE ȘI STATELE MEMBRE ALE ACESTORA, PE DE ALTĂ PARTE (titlul 5, capitolul 8)

14/02/2014 | Legislaţie

Ordinul Nr. 10 din 04.05.2015 cu privire la modificarea Ordinului nr.20 din 24.04.2014 privind atributiile Serviciilor teritoriale ale Agenției Achiziții Publice

 

Ordin N.159 din 26.11.2014 cu privire la aprobarea Documentației de atribuire pentru realizarea achizițiilor de produse petroliere.

 

Ordinul Nr. 22 din 12.05.2014 cu privire la atributiile Serviciilor teritoriale ale Agenției Achiziții Publice, in vederea transmiterii anunturilor la cererea ofertelor de preturi

 

Ordinul Nr. 20 din 24.04.2014 cu privire la modificarea Ordinului nr.15 din 01.10.2012 privind atributiile Serviciilor teritoriale ale Agenției Achiziții Publice

 

Ordinul Nr. 11 din 21.02.2014 cu privire la modificarea Ordinului nr.15 din 01.10.2012 privind atributiile Serviciilor teritoriale ale Agenției Achiziții Publice

 

Ordinul Nr. 10 din 21.02.2014 cu privire la atribuțiile serviciilor teritoriale ale Agenţiei Achiziţii Publice

 

Ordinul Nr. 9 din 05.02.2014 cu privire la aprobarea procedurilor operaţionale. Pentru angajaţii serviciilor teritoriale ale Agenţiei Achiziţii Publice

 

Ordinul Nr. 28 din 26.07.2013 cu privire la aprobarea Planului de Instruire a personalului autorităţilor contractante implicat în organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice şi atribuirea contractelor de achiziţii publice pentru anul 2013

 

Ordinul Nr. 12 din 04 martie 2013 cu privire la modificarea Ordinului nr. 15 din 01.10.2012, privind atribuţiile Serviciilor teritoriale ale Agenţiei Achiziţii Publice

 

Ordinul Agentiei Achizitii Publice Nr. 33 din 14.09.2010, privind utilizarea stampilelor speciale

 

Ordinul Nr.16 din 01.10.2012 cu privire la aprobarea specimenelor de semnături şi utilizarea ştampilelor speciale privind Subdiviziunile Teritoriale ale Agenţiei Achiziţii Publice

 

Ordinul Nr.15 din 01.10.2012 cu privire la atribuţiile serviciilor teritoriale ale Agenţiei Achiziţii Publice

 

14/02/2014 | Legislaţie

Hotărârea Guvernului nr. 67 din 31.01.2024 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Achiziții Publice

Hotărârea Guvernului nr. 652 din 06.09.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind asumarea angajamentelor multianuale

 

Hotărârea Guvernului nr. 625 din 30.08.2023 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026 

 

Hotărârea Guvernului nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică

 

Hotărârea Guvernului nr. 56 din 29.04.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare a autorităților centrale de achiziții  

 

Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice

 

Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice

 

Hotărârea Guvernului nr. 694 din 23.09.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziți publice

 

Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări

 

Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere

 

Hotărârea Guvernului nr. 600 din 12.08.2020 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de Stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)

 

Hotărârea Guvernului nr. 494 din 08.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19

 

Hotărârea Guvernului nr. 544 din 12.11.2019 cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor

 

Hotărârea Guvernului nr. 1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an 

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

 

Hotărârea Guvernului nr. 986 din 10.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de  Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)

 

Hotărârea Guvernului nr. 985 din 10.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 705 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)

 

 

Hotărârea Guvernului nr. 339 din 26.05.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind Vocabularul comun al achizițiilor publice (CPV)

 

 

 

Hotărârea Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice

 

Hotărârea Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici

 

Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică 

 

Hotărârea Guvernului nr. 278 din 16.03.2006 cu privire la mijloacele speciale în domeniul achiziţiilor publice ale Agenţiei Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare

 

Buletinul Achizițiilor Publice
SIA RSAP
linia anticoruptie
Reforma administrației publice centrale