Întrebări adresate frecvent

01. Care este termenul de așteptare pentru încheierea contractului de achiziții publice?

Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice prevede noi reguli privind comunicarea și modul de încheiere a contractelor ca rezultat al desfășurării procedurii de achiziție publică.

Astfel, Legea nr. 131 din 03.07.2015, prevede expres anumiți termeni de așteptare pentru încheierea contractului, oferind posibilitate operatorilor economici participanți de a-și expune poziția/contestația, dacă nu sunt de acord cu rezultatele procedurii de achiziție. Contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de aşteptare de:

     a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 3, a contractului respectiv este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), și anume:

           - 2 300 000 de lei - pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii;

           - 90 000 000 de lei - pentru contractele de achiziţii publice de lucrări;

     b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată a contractului respectiv este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), indicate anterior.

În cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii și prin fax sau prin mijloace electronice, termenele prevăzute la art. 31 alin (1) se prelungesc cu 5 zile.

Contractele de achiziții publice, încheiate înainte de împlinirea termenelor indicate mai sus, sunt lovite de nulitate.

02. Cum se calculează termenul de așteptare pentru încheierea contractului de achiziții publice?

   Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 03.07.2016, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil și, implicit, conform art. 261. Alin. (1) din acesta care prevede că „Dacă începutul curgerii termenului este determinat de un eveniment sau moment în timp care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentului nu se ia în considerare la calcularea termenului. ” Prin urmare ziua transmiterii comunicărilor de informare a operatorilor economici privind rezultatele procedurii de achiziție nu se va lua în considerare la calcularea termenului de așteptare.

Totodată, potrivit art. 265 Cod Civil Dacă ultima zi a termenului este o zi de duminică, de sâmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare. ”

În acest sens, ziua în care au fost remise informațiile nu se ia în considerare la calcularea termenului  de așteptare.

Prin urmare, dacă comunicarea privind informarea operatorilor economici despre rezultate a fost efectuată la data de 1 prin mijloace electronice sau fax, atunci, termenul de așteptare va reprezenta 6 zile, iar calcularea termenului se va efectua conform tabelului de mai jos:

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

(ziua în care au fost remise informațiile și care nu se ia în considerare la calcularea termenului)

2 (ziua de la care se calculează 6 zile)

3

4

5

6

7 (ultima zi de așteptare dar care se prelungește fiind zi de odihnă)

8 (ultima zi de așteptare)

(ziua în care poate fi încheiat contractul de achiziție)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

În cazul desfășurării unei proceduri de achiziție publică care presupune contractarea mai multor loturi/poziții, iar valoarea estimată depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și în rezultatul atribuirii contractelor valoarea fiecărui contract este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3), autoritatea contractantă va respecta prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) din Lege și va încheia contractul numai după împlinirea termenului de 11 zile de la data înștiințării rezultatelor procedurii de achiziție publică (scrisoarea de înștiințare).

 

Spre exemplu: s-a inițiat o Licitație publică  cu valoare estimată de 5 000 000 lei, obiectul achiziției fiind divizat în 6 loturi și evaluare ofertelor va fi efectuată pe loturi. În rezultatul evaluării vor fi atribuite contracte cu valori cuprinse între 250 000 lei și 3 milioane. Astfel, termenele de așteptare pentru semnarea contractelor chiar și pentru contractul de 250 000 lei,  va fi de 11 zile.Prin urmare, termenul „contract” urmează a fi interpretat ca și „procedură”, în coroborare cu prevederile art. 3 al Legii nr.131 din 03.05.2015 privind achizițiile publice.

 

03. Autoritatea contractantă este obligată să prezinte documentele din oferta unui operator economic la solicitarea altui participant la procedura de achiziție?

Autoritatea contractantă nu prezintă nimănui ofertele operatorilor economici, deoarece membrii grupului de lucru sunt legați prin declarații de confidențialitate și imparțialitate, iar prezentarea ofertelor participanților ar putea prejudicia interesele comerciale ale participanților la procedura. Grupul de lucru poate oferi informaţia privind desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, dacă aceasta nu conţine secrete tehnice sau comerciale şi aspecte confidenţiale ale ofertelor, conform prevederilor Legii nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul commercial (art.16, alin. (2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

04. La contractul de valoare mică, acordul adițional este posibil?

Se interzice modificarea oricărui element al contractului încheiat şi introducerea unor elemente noi, dacă asemenea acţiuni sînt de natură să schimbe condiţiile care au constituit temei pentru selectarea operatorului economic şi să majoreze valoarea contractului. Respectiv autoritatea contractantă nu are dreptul să mărească volumul bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, stabilit de contractele încheiate.

05. Care sunt pragurile aplicabile pentru procedurile de achiziții publice?

Toate pragurile sunt indicate fără TVA.

Achiziţiile publice de valoare mică fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşesc 80 000 lei pentru bunuri şi servicii şi 100 000 lei pentru lucrări.

COP fără publicarea anunțului în BAP: bunuri/servicii – 80 000 lei – 150 000 lei; lucrări – 100 000 lei – 200 000 lei.

COP cu publicarea anunțului în BAP: bunuri/servicii – 150 000 lei – 400 000 lei; lucrări – 200 000 lei – 1 500 000 lei.

Licitație deschisă: bunuri/servicii – 400 000 lei – 2 300 000 lei; lucrări – 1 500 000 lei – 90 000 000 lei.

06. De unde putem descarcă modelul contractelor de achizitie publica?

07. Cum găsim codurile CPV si care sunt soluțiile in cazul in care pentru bunurile solicitate nu putem găsi coduri CPV?

Codul CPV pentru obiectul achiziției se stabilește conform Regulamentului privind Vocabularul comun al achizițiilor publice, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 837 din 11.11.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV).

08. Care este modul de prezentare a dărilor de seamă pentru contractele de valoare mică?

Autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să prezinte anual, pînă la data de 1 februarie a anului următor, inclusiv în varianta electronică, Agenţiei Achiziţii Publice o dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă.

09. Daca există modificări în anunțul de participare/documentația de atribuire, cu cîte zile se va prelungi termenul de deschidere a ofertelor?

Dacă după publicarea anunțului de participare, dar înainte de expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, apare necesitatea de corectare a acestuia, anunțul corectat va fi publicat în aceleaşi mijloace de informare în masă şi va avea aceeaşi valoare ca şi anunțul original. În acest caz, autoritatea contractantă va prelungi termenul de depunere a ofertelor pentru a permite potenţialilor ofertanţi să efectueze modificările necesare. În cazul în care, indiferent de motiv, caietul de sarcini şi documentele sau informaţiile suplimentare, deşi solicitate în timp util, nu au fost furnizate sau au fost furnizate incomplet în termenele stabilite de lege ori în cazul în care ofertele nu pot fi formulate decît în urma unei vizite la faţa locului sau după consultarea pe loc a unor documente anexate la caietul de sarcini, autoritatea contractantă va prelungi termenul de depunere a ofertelor astfel încît toţi operatorii economici interesaţi să poată avea acces la toate informaţiile necesare pentru formularea ofertelor.

Modificarile operate la documentele de atribuire se fac fără a modifica termenele inițiale nu mai tîrziu de:

a) 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);

b) 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea candidaturilor, în cazul licitaţiei restrînse sau în cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

c) 3 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este mai mica decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);

d) o zi înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul procedurii de cerere a ofertelor de preţuri.

10. Se permite acordarea avansului operatorului economic sau nu?

Potrivit art. 15 al Legii bugetului de stat pe anul 2015, se interzice efectuarea plăţilor anticipate (avansurilor) pentru achiziţionarea mărfurilor, serviciilor şi lucrărilor, cu excepţia lucrărilor de construcţii şi reparaţii capitale, a căror valoare nu va depăşi 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice şi procurării de materiale şi utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune.

11. Contractul de achiziție este executat in termen, termenul de valabilitate al acestuia este expirat, nu au fost efectuate plățile pentru bunurile livrate sau lucrarile executate. Care sunt acțiunile autorității contractante?

Autoritatea contractantă nu poate încheia un acord adițional de prelungire a termenului la contractul expirat, deoarece contravine legislației în vigoare. Astfel, dacă contractul a fost executat în termen și nu sunt pretenții din partea părților, autoritatea contractantă poate merge la trezoreria din teritoriu împreună cu documentele care prevăd executarea contractului (procesul verbal de recepție finală a lucrărilor, factură…) pentru a efectua plățile restante.

12. De ce nu se mai percepe taxa de 200 lei pentru eliberarea documentelor de licitație?

Conform Hotărârii Guvernului nr.  667 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de pentru achiziții, grupul de lucru este obligat să asigure publicarea documentaţiei de atribuire pe pagina web a autorităţii contractante. Orice solicitant de a se implica într-o procedură de achiziție poate accesa și descărca documentația de atribuire fără a fi necesar achitarea taxei de 200 lei.

13.Este posibil ca AAP sa anuleze procedura de achiziție, daca se constata neconcordante intre prevederile documentației de atribuire si prevederile anunțului de participare, daca tot Agenția le-a aprobat?

Potrivit pct. 20 al Hotăririi Guvernul nr.669 din 27.05.16 privind abrobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări, cerințele de calificare precizate în documentația de atribuire trebuie să fie aceleași cu cele specificate în anunțul de participare, iar în cazul în care există neconcordanțe Agenția va anula procedura de achiziție.

14. Poate un operator economic contesta contractul semnat de AC ca fiind unul nul, daca acesta nu a fost anunțat prin e-mail și/sau fax despre rezultatele procedurii, iar contractul s-a semnat dupa a 6-a zi de la instiintare?

Operatorul economic poate înainta pretenții asupra contractului semnat numai în situația în care se constată încălcarea prevederilor art. 30 alin. 3 al Legii privind achizițiile publice.

15. Care este modalitatea prezentării anunțurilor de participare și dărilor de seamă la Agenția Achiziții Publice după 01.01.2017?

1. Prezentarea anunțului de participare pentru publicarea în BAP.
Anunțul de participare pentru publicarea în BAP va fi prezentat exclusiv prin poșta electronică la e-mail: bap@tender.gov.md, utilizînd una din modalitățile de mai jos:
a) Formatul Word al documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”) sau
b) Anunțul semnat și ștampilat, scanat în format PDF (în cazul în care formatul Word al documentului nu poate fi semnat electronic) plus documentul în format Word.
Atenție!!! Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contractante.
2. Prezentarea dărilor de seamă privind desfășurarea procedurilor de achiziții publice.
Darea de seamă privind procedura de achiziție publică, precum și darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă și sînt prezentate către AAP în termen de pînă la 5 zile de la data încheierii contractului sau de la data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.
Darea de seamă va fi prezentată exclusiv prin poșta electronică la e-mail: bap@tender.gov.md, utilizînd una din modalitățile de mai jos:
a) formatul Word a documentului semnat electronic (cu semnătură certificată cu certificat digital eliberat de centrul de telecomunicații Speciale sau ÎS ”Fiscservinform”) sau
b) Darea de seamă semnată și ștampilată, scanată în format PDF (în cazul în care formatul Word al documentului nu poate fi semnat electronic).
Atenție!!! Toate mesajele urmează să fie transmise de pe adresa electronică oficială a autorității contractante.
Pentru autoritățile contractante care desfășoară procedurile de achiziții publice prin intermediul SIA ”Registrul de Stat al Achizițiilor Publice” modalitatea de desfășurare a acestora rămâne neschimbată.

16. După 01.01.2016 când se prezintă contractele la Trezoreria de Stat sau Trezoreriile teritoriale?

După prezentarea dării de seamă la AAP, contractul de achiziții publice poate fi prezentat la Trezorerie doar după ce informația privind contractul/contractele atribuit/atribuite a fost procesata de AAP si plasata pe pagina web a Agenției la rubrica Contracte atribuite: http://tender.gov.md/ro/contracte-atribuite.
Atenție!!! Contractele de achiziții public vor fi înregistrate de către Trezorerie doar după plasarea de către Agenția Achiziții Publice a informației privind prezentarea și examinarea dării de seamă.