Prezentarea generală

Agenţia Achiziţii Publice este organul de specialitate în subordinea Ministerului Finanţelor, care asigură implementarea politicii statului în domeniul achiziţiilor publice.

 

Agenţia a fost creată la data de 31 decembrie 1997, în conformitate cu Hotarîrea Guvernului nr. 1217 din 31 decembrie 1997 cu privire la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice.

 

Efectivul-limită al Agentţei Achiziţii Publice, stabilit prin Hotarârea Guvernului Nr. 747 din 24.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structura şi efectivul-limită ale Agentţei Achiziţii Publice, este de 64 persoane, inclusiv personalul de deservire tehnică. Structura managerială este formată din Directorul general şi doi Vicedirectori, structura de execuţie este formată din persoane cu funcţii de răspundere care deţin grade de funcţionari publici şi personal auxiliar.

 

Misiunea Agenţiei Achiziţii Publice constă în reglementarea, supravegherea, controlul şi coordonarea interramurală în domeniul achiziţiilor publice.

 

Pentru realizarea funcţiilor de bază ce îi revin, Agenţia exercită următoarele atribuţii:

 • elaborează şi pune în aplicare documentaţia standard privind procedurile de achizitii publice;
 • acorda autoritatilor contractante ajutor metodologic si consultatii în domeniul achizitiilor publice;
 • asigura instruirea personalului din autoritatile contractante implicat în organizarea, desfasurarea procedurilor de achizitii publice, precum si a reprezentantilor operatorilor economici;
 • editeaza “Buletinul Achizitiilor Publice” inclusiv în varianta electronica;
 • întretine în reteaua globala Internet pagina web www.tender.gov.md;
 • gestioneaza Registrul de stat automatizat al achizitiilor publice;
 • examineaza si înregistreaza documentele de licitatie înaintate de autoritatile contractante;
 • examineaza darile de seama privind procedurile de achizitii publice;
 • examineaza si înregistreaza contractele de achizitii publice încheiate în urma procedurilor de achizitie, cu exceptia celor încheiate în urma procedurii prin cerere a ofertelor de preturi;
 • examineaza si solutioneaza litigiile dintre participantii la procedurile de achizitii publice;
 • întocmeste, actualizeaza si mentine lista operatorilor economici calificati si lista de interdictie a operatorilor economici;
 • coordoneaza activitatile de utilizare a asistentei tehnice straine în domeniul achizitiilor publice;
 • exercita alte atributii stabilite de legislatie.

 

Prioritatile Agentiei Achizitii Publice:

 • Automatizarea procesului de achizitii publice si implementarea achizitiilor publice electronice;
 • Armonizarea legislatiei nationale cerintelor UE si Acordului OMC în domeniul achizitiilor publice;
 • Simplificarea sistemului de achizitii publice, sporirea transparentei si eficientei procedurilor de achizitie publica;
 • Sporirea responsabilitatii persoanelor implicate în realizarea procedurilor de achizitie publica;
 • Atragerea si interesarea operatorilor economici în procesul realizarii achizitiilor publice.
Etichete: