Întrebări adresate frecvent

01. Care este actul normativ ce reglementează modalitatea de planificare a contractelor de achiziții publice?

Contractele de achiziții publice se planifică în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publiceaprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016.

02. Care sunt condițiile de planificare a achizițiilor publice?

Potrivit pct. 5 al Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publiceaprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016,condiţiile de planificare a contractului de achiziţii publice sînt următoarele:

- cunoaşterea exactă a necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii;

- existenţa surselor financiare sau a dovezii alocării acestora;

- calcularea valorii estimate a contractului de achiziţii publice, iar în cazul acordării simultane a contractelor sub formă de loturi separate – calcularea valorii cumulate a tuturor loturilor.

03. Ce acțiuni se vor întreprinde la elaborarea unui plan anual de achiziții publice?

Conform pct. 13 al Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publiceaprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016, planul de achiziții:

- se coordonează cu bugetul entităţii publice în corespundere cu strategia de dezvoltare a entităţii;

- se întocmeşte, într-o primă variantă, înainte de elaborarea propunerii de buget;

- se definitivează după aprobarea bugetului propriu al autorităţii contractante.

- se modifică ori se completează dacă apar modificări în buget şi, respectiv, sînt identificate noi resurse financiare;

- se aprobă printr-un ordin/dispoziție a conducătorului autorității contractante;

- autoritatea contractată va publica pe pagina sa web planul provizoriu/anual de achiziţii, în termen de 15 zile de la aprobarea acestuia sau în 5 zile de la modificarea acestuia.

04. Ce informații se includ în planul anual de achiziții publice?

Planul anual al achizițiilor publice se elaborează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 din Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016 și va conține cel puțin următoarele informații: expunerea obiectului de achiziţie, codul CPV, valoarea estimată fără TVA (lei), procedura de achiziţie aplicabilă, perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică.

05. În planul anual al achizițiilor publice se vor include achizițiile publice de valoare mică?

Potrivit pct. 2 din Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016, planul de achiziţii al autorităţii contractante reprezintă ansamblul necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii pentru întreg anul bugetar, necesităţi care urmează a fi realizate prin încheierea unuia sau mai multe contracte de achiziţii publice, în funcţie de modul de planificare a acestora.

 

Potrivit pct. 13 al Regulamentului cu privire la  achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 870/2022, achiziţiile publice de valoare mică se realizează de către autoritatea contractantă în baza planului anual/provizoriu de achiziții publice.

 

Prin urmare, planurile anuale de achiziții publice vor include toate achizițiile publice care urmează a fi desfășurate, indiferent de valoarea acestora.

06. Este obligatorie publicarea pe pagina web a planurilor provizorii/ anuale de achiziții publice? Care sunt termenii de publicare?

Potrivit pct. 1 și 18 al Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016, autoritatea contractantă este obligată să respecte principiul transparenței și să publice planul provizoriu/ anual al achizițiilor pe pagina webîn termen de 15 zile de la aprobarea acestuia.

07. Este obligatorie publicarea pe pagina web a modificărilor la planul anual de achiziții publice? Care sunt termenii de publicare?

Potrivit pct. 1 și 18 al Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016, autoritatea contractantă este obligată să respecte principiul transparenței și să publice pe pagina web planul anual modificatîn termen de 5 zile de la modificarea acestuia.

08. Unde se publică planurile provizorii/anuale de achiziții publice și modificările la acestea în cazul în care autoritatea contractantă nu deține o pagină web?

În vederea respectării principiului transparenței, planurile anuale de achiziții publice se pot publica pe pagina web a instituției ierarhic superioare.

09. Pot fi divizate achizițiile similare prin încheierea de contracte de achiziții separate?

Art. 76 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice stipulează că autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte de achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată.

Prin urmare, autoritatea contractantă va desfășura o singură procedură de achiziție pe parcursul anului bugetar, după caz, prin împărțirea achiziției în loturi.

Excepţie constituie achiziţia de bunuri şi servicii sezoniere, care impune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp. În acest caz, planificarea contractelor de achiziţii publice se efectuează pentru fiecare perioadă în cadrul căreia vor fi livrate bunurile sau prestate serviciile.

Potrivit pct. 10 din Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016, drept bunuri sezoniere se consideră produsele alimentare, iar servicii sezoniere sînt considerate serviciile de alimentare şi serviciile de transport aerian de călători.

10. Care sunt pragurile valorice ale achizițiilor publice?

Achizițiile publice de valoare mică:

a)    pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decât cele menționate la lit. c) – până la 300 000 lei;

b)    pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – până la 375 000 lei;

c)    pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice – până la 600 000 lei.

 

Cererea ofertelor de prețuri:

a)    pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – de la 300 000 lei;

b)    pentru contractele de achiziţii publice de lucrări– de la 375 000 lei.

 

Licitație deschisă:

a)    pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – de la 800 000 lei;

b)    pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – de la 2 000 000 lei.

 

Notă: lei fără T.V.A.

11. Care sunt termenii minimi de primire/depunere a cererilor de participare cît și a ofertelor pentru procedurile de achiziții publice?

Cererea ofertelor de preturi:

•   Bunuri - 7 zile;

•   Lucrări și servicii – 12 zile.                                                    

 

Licitație deschisă:

•   Bunuri și servicii - 20 zile < 2 300 000 ≥ 35 zile;

•   Lucrări – 20 < 90 000 000 ≥ 35 zile;

•   Servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 la Legea 131/2015 privind achizițiile publice - 20 zile <13 000 000 ≥ 35 zile.

12. Termenul de transmitere a răspunsurilor autorității contractante la solicitările de clarificări parvenite de la operatorii economici?

Potrivit art. 35 alin. (2) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepţia procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, caz în care această perioadă nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare.

Astfel, în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsurile autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie publicate în SIA „RSAP” și transmise operatorilor economici care au depus cereri de participare nu mai târziu de:

a) 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice;

b) 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea candidaturilor, în cazul licitaţiei restrânse sau în cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

c) 3 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este mai mica decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice;

d) o zi înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul procedurii de cerere a ofertelor de preţuri.

 

 

13. Poate autoritatea contractantă să modifice documentația de atribuire până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor?

Până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic conform art. 35 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încât de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate până la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puțin 50% din termenul stabilit inițial. Avizul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, cu indicarea motivului care a stat la baza acestei decizii, este adus la cunoștință prin intermediul mijloacelor de informare care au fost utilizate la solicitarea depunerii ofertelor, precum și este comunicat imediat tuturor operatorilor economici care au depus o cerere de participare.

14. După deschiderea ofertelor, operatorul economic poate modifica oferta sa?

Conform art. 69 alin. (3) și (4) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, la etapa examinării, evaluării şi comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sunt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE. Autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea.

 

15. Unde și în cît timp se publică darea de seamă privind procedura de achiziție publică?

Potrivit art. 78 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, darea de seamă privind procedura de achiziție publică, precum şi darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă şi sînt publicate în Buletinul achizițiilor publice nu mai tîrziu de data încheierii contractului sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

15. Cine va certifica persoanele din cadrul autorităţilor contractante și furnizorii de servicii de achiziţie?

Potrivit art. 10 lit. e) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, Agenția Achiziții Publice elaborează, dezvoltă și pune în aplicare mecanismele de certificare a persoanelor din cadrul autorităţilor contractante și furnizorilor de servicii de achiziție, responsabile de organizarea, desfășurarea procedurilor de achiziție publică şi atribuirea contractelor de achiziții publice.

 

16. Unde se depune o contestație?

Conform art. 83 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, contestațiile se depun la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, în termenii stabiliți de prezentul articol.

 

17. Care este termenul de așteptare pentru încheierea contractului de achiziții publice?

Conform art. 32 alin. (1) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare de:

a) 11 zile de la data transmiterii comunicării prin SIA „RSAP” privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 4, a contractului respectiv este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);

b) 6 zile de la data transmiterii comunicării prin SIA „RSAP” privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 4, a contractului respectiv este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).

Totodată, potrivit art. 31 alin. (3) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, în cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, termenele prevăzute la art. 32 alin. (1) se prelungesc cu 5 zile.

Contractele de achiziții publice, încheiate înainte de împlinirea termenelor indicate mai sus, sunt lovite de nulitate.

Calcularea termenelor, se efectuează în conformitate cu prevederile Titlului IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil.

18. Se permite acordarea avansului operatorului economic?

Potrivit art. 66 alin. (5) al Legii nr. 181 din 25.07.2014 privind finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale, se interzice încheierea de către autoritățile/instituțiile bugetare a contractelor cu efectuarea plăților anticipate (avans) pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor, cu excepția:

a)  lucrărilor de construcții și reparații capitale, a căror valoare nu depășește 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate între beneficiari și antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune,

b)  mărfurilor, serviciilor și lucrărilor care nu cad sub incidența Legii privind achizițiile publice.

 

19. Autoritatea contractantă poate să anuleze decizia de atribuire a contractului de achiziție publică, după adoptarea deciziei de atribuire?

Conform art. 69 alin. (11) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, după adoptarea deciziei de atribuire, dar pînă la intrarea în vigoare a contractului de achiziții publice/acordului-cadru, autoritatea contractantă are dreptul de a anula din motive întemeiate decizia de atribuire cu reluarea procedurii de evaluare. Se consideră motive întemeiate  cazurile în care situațiile indicate la art. 69 alin. (6) lit. a), b) și e) au fost stabilite ulterior adoptării deciziei de atribuire.

20. Valoarea estimată a achiziției include TVA?

Calcularea valorii estimative a unui contract se bazează pe valoarea spre plată fără taxa pe valoare adăugată, estimată de către autoritatea contractantă, conform prevederilor art. 4 alin.(1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

21. Autoritatea contractantă este obligată să prezinte documentele din oferta unui operator economic la solicitarea altui participant la procedura de achiziție?

În conformitate cu pct. 30 subpct.8) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, grupul de lucru este obligat să asigure menținerea integrității datelor și protejarea confidențialității ofertelor și a cererilor de participare în toate operațiunile de comunicare, schimb și stocare de informații.

22. Este obligatorie solicitarea garanției pentru ofertă și/sau a garanției de bună execuție a contractului?

Pentru achiziţiile publice de bunuri şi servicii cu o valoare estimată mai mică de 800 000 lei şi de lucrări cu o valoare estimată mai mică de 2 000 000 lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorilor economici depunerea garanţiei pentru ofertă și/sau a garanției de bună execuție a contractului. În cazul în care autoritatea contractantă solicită o astfel de garanţie, operatorii economici vor fi obligați să respecte cerințele stabilite în documentația de atribuire. (art. 68 alin. (5) și (11) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

·   

23. Contractul de achiziție este executat în termen, termenul de valabilitate al acestuia este expirat și nu au fost efectuate plățile pentru bunurile/serviciile livrate sau lucrările executate. Care sunt acțiunile autorității contractante?

Autoritatea contractantă nu poate încheia un acord adițional de prelungire a termenului la contractul expirat, deoarece contravine legislației în vigoare. Astfel, dacă contractul a fost executat în termen și nu sunt pretenții din partea părților, autoritatea contractantă se adresează la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor, împreună cu documentele care prevăd executarea contractului (procesul verbal de recepție finală a lucrărilor, factură, precum și alte documente justificative) pentru a efectua plățile restante.

24. Este posibil la moment ca autoritățile contractante să contacteze/selecteze furnizorii de servicii de achiziții?

Potrivit art. 14 alin. (3) al Legii. 131/2015 privind achizițiile publice, furnizorii de servicii de achiziții îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii 131/2015 privind achizițiile publice şi ale regulamentului aprobat de Guvern. Având în vedere că la moment nu este aprobat un regulament în acest sens, în prezent autoritățile contractante nu pot contracta asemenea servicii.

 

25. Pot fi modificate contractele de achiziție publică/acord-cadru fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică?

În cazuri temeinic justificate contractele de achiziție publică/acordurile-cadru pot fi modificate pe perioada de valabilitate a acestora doar în situațiile prevăzute de art. 76 alin. (7) – (17) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Pentru modificările care se intenționează a fi operate unui contract de achiziţii publice/acord-cadru, altfel decât în cazurile şi condițiile prevăzute de art. 76, se organizează noi proceduri de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Autoritățile contractante care modifică un contract de achiziţii publice/acord-cadru urmează să transmită obligatoriu Agenției Achiziții Publice următoarele informații:

- decizia grupului de lucru;

- darea de seamă;

- anunțul de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru în cazurile prevăzute la art. 76 alin. (7) pct. 1) şi 2) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice.

Modelele de documente pot fi descărcate aici.

26. Este obligatorie publicarea anunțurilor de intenție?

Art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice stipulează faptul că publicarea în Buletinul achiziţiilor publice a anunțurilor de intenție privind achiziţiile publice preconizate este obligatorie. Anunţurile de intenție se publică în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție. Anunțurile de intenție vor conține cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă.

Pentru contractele a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este mai mică de 800 000 de lei, iar pentru lucrări este mai mică de 2 000 000 de lei, publicarea anunţului de intenţie nu este obligatorie.

27. Este obligatorie publicarea anunțurilor de atribuire?

Potrivit art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Buletinul achiziţiilor publice un anunţ de atribuire nu mai târziu de 30 de zile de la data la care va remite informaţia cu privire la:

a) finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru;

b) finalizarea unui concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător;

c) atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie.

Anunțurile de atribuire vor conține cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă.

28. Unde și în cât timp se transmite decizia de atribuire a contractului de achiziții publice/acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire?

În conformitate cu prevederile art. 69 alin. (10) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă urmează să expedieze obligatoriu către Agenția Achiziții Publice decizia de atribuire a contractului de achiziții publice, de încheiere a acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire.

Decizia de atribuire semnată de către toți membrii grupului de lucru pentru achiziții se va expedia la adresa de e-mail: bap@tender.gov.md în termen maxim de 3 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, dar nu mai târziu de data informării operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre rezultatele procedurii, conform prevederilor art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Notă! Decizia de atribuire a contractului/ de anulare procedurii de atribuire înlocuiește procesul-verbal de evaluare al grupului de lucru pentru achiziții.

Modelul deciziei de atribuire poate fi descărcat aici.

29. Utilizarea licitației electronice este obligatorie?

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (8) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 31 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, utilizarea licitației electronice este obligatorie pentru achizițiile publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri. Pentru alte tipuri de achiziție, utilizarea licitației electronice este facultativă. În acest caz, urmează a fi respectate prevederile art. 63 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Totodată, conform art. 63 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 7 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, anumite contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice.

30. Poate fi acceptat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autoritățile publice sau de către terți?

Conform art. 20 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publicela momentul depunerii ofertelor, autoritatea contractantă acceptă DUAE, care constă într-o declaraţie pe proprie răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi, care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii:

a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 19 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;

b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă;

c) dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de autoritatea contractantă.

De asemenea, potrivit alin. 8 al aceluiași articol, înainte de atribuirea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Formularul standard al DUAE poate fi descărcat aici.

31. Care este modalitatea de transmitere a informației privind contractele de achiziții publice atribuite în conformitate cu art.5 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice (excepțiile)?

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, pentru contractele de achiziții publice atribuite de autoritățile contractante în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea menționată, autoritățile contractante în termen de 10 zile de la data semnării contractului, vor prezenta Agenției Achiziții Publice următoarea informație privind contractele de achiziții publice atribuite:

Denumirea autorității contractante 
IDNO 
Nr. și data contractului atribuit 
Termenul de valabilitate 
Obiectul achiziției 
Valoarea contractului atribuit, inclusiv TVA 
Operatorul economic căruia i-a fost atribuit contractul respectiv 
IDNO 
Temeiul legal 
Motivele pe care se întemeiază această alegere 
Sursa de finanțare 

Informațiile urmează a fi expediate Agenției Achiziții Publice la adresa de e-mail bap@tender.gov.md (în format .pdf semnat electronic și în format Excel).

 

Informațiile referitoare la contractele de achiziții publice declarate secrete atribuite de către autoritățile contractante în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice vor fi prezentate Serviciului probleme speciale (dnei Larisa Gliga/Elena Voloc-Veverița) al Ministerului Finanțelor, pe suport de hârtie, la adresa str. Constantin Tănase, 7, cu respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 245/2018 cu privire la secretul de stat.

Informațiilor referitor la contractele de achiziții publice care cad sub incidența art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, atribuite conform procedurii specifice a unei organizații internaționale în cadrul proiectelor finanțate din surse externe (BM, BEI, BERD, etc).

32. Autoritățile contractante se pot asocia în vederea desfășurării în comun a procedurilor de achiziții publice? Care sunt avantajele acestor asocieri?

Posibilitatea asocierii autorităților contractante derivă din art. 13 alin. (3) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, care prevede că, autoritate contractantă este şi o asociație de autorități contractante, membrii căreia desemnează din rândul lor, prin act juridic civil, o persoană juridică care îi reprezintă, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice operator economic.

În cazul asocierii autorităților contractante se recomandă agregarea necesităților autorităților contractante în funcție de obiectul achiziției (produsele alimentare, lucrări de reparație, etc.), care necesită o expertiză mai mare în vederea elaborării specificațiilor tehnice și a documentației de atribuire în general, și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în comun. Această asociere va permite autorităților contractante să reducă cheltuielile suportate pentru desfășurarea procedurilor de achiziții, precum și să reducă efortul administrativ în vederea organizării acestora. De asemenea, cumularea necesităților poate atrage mai mulţi operatori economici, ceea ce ar spori competiția în cadrul procedurilor de achiziţii publice și implicit micșorarea prețurile obținute în vederea satisfacerii necesităților autorităților contractante.

Autoritățile contractante pot utiliza modelul de acord de asociere elaborat de către Agenția Achiziții Publice, ajustat după necesitate. 

Modelul de acord de asociere poate fi descărcat aici.

33. Ce semnifică Vocabularul comun al achiziţiilor publice și ce sunt codurile CPV?

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 339 din 26.05.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Vocabularul Comun al achizițiilor publice (CPV), se definesc următoarele noțiuni:

Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV) – sistem unic de clasificare a achiziţiilor publice, implicit a referinţelor utilizate de către autorităţile contractante pentru descrierea obiectului contractelor de achiziţii;

CPV – acronim de la Common Procurement Vocabulary (Vocabularul comun al achiziţiilor publice);

Cod CPV – cod numeric sau alfanumeric din cadrul vocabularului principal sau suplimentar căruia îi corespunde o denumire care descrie bunuri, lucrări sau servicii şi care reprezintă obiectul contractelor de achiziţie publică.

Scopul utilizării CPV este de a standardiza, de a crea un sistem unic de clasificare aplicabil achiziţiilor publice, cu scopul de a unifica referinţele folosite de entităţile şi autorităţile contractante pentru descrierea obiectului achiziţiei.

Autorităţile contractante şi, după caz, operatorii economici aplică prevederile Regulamentuluiprivind Vocabularul Comun al achizițiilor publice (CPV) la descrierea obiectului achiziţiei, la întocmirea anunţului de intenţie, invitaţiei/anunțului de participare, contractului de achiziţie, inclusiv la întocmirea altor documente unde este necesară descrierea obiectului achiziţiei publice.

34. Cum determinăm codul CPV aferent obiectului contractului de achiziții publice/acordului-cadru?

Codurile CPV sînt expuse în Vocabularul comun al achiziţiilor publice separat pentru bunuri, lucrări şi servicii. Acestea conţin părţi sau combinaţii întregi de informaţii, cum ar fi denumirea principală a bunului sau destinaţia sa, iar în cazul serviciilor şi lucrărilor, codurile CPV conţin informaţii referitoare la tipul de serviciu/lucrare ce urmează a fi furnizat/executată sau la ce/cui/de către cine va fi furnizat/executată.

Modalitatea de identificare a codurilor CPV este descrisă în Hotărîrea Guvernului nr. 339 din 26.05.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Vocabularul Comun al achizițiilor publice (CPV).

35. Unde poate fi găsită lista cu codurile CPV?

Vocabularul comun al achiziţiilor publice care conține lista codurilor CPV se regăsește în anexa la Regulamentul privind Vocabularul Comun al achizițiilor publice (CPV) aprobat pprin Hotărîrea Guvernului nr. 339 din 26.05.2017 și pe pagina web a Agenției Achiziții Publice https://tender.gov.md/ro/cpv-ro.

36. Cum se calculează valoarea estimată a unei achiziții publice?

Valoarea estimată a unui contract de achiziții publice se calculează în conformitate cu prevederile art. 4 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

37. Valoarea estimată a unei achiziții publice include taxa pe valoare adăugată?

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, calcularea valorii estimate a unui contract de achiziţii publice se bazează pe valoarea totală spre plată, fără taxa pe valoarea adăugată, estimată de autoritatea contractantă.

38. Este obligatorie publicarea valorii estimate a achiziției publice pe fiecare lot în parte, dacă autoritatea contractantă recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziții publice/ acordurilor-cadru?

În conformitate cu informațiile minime obligatorii ce urmează a fi incluse în anunțurile de participare, conform anexei nr. 3 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (pct. 7), se va specifica valoarea totală estimată a contractului (contractelor), iar în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

39. Cum se realizează achizițiile publice de valoare mică?

Contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile menţionate la art. 2 alin (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice sunt reglementate de Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 870/2022.

40. Care sunt pragurile valorice ale achizițiilor publice pentru încheierea contractelor de achiziție de valoare mică?

Achiziţiile publice de valoare mică reprezintă contractele de achiziţii publice, planificate şi încheiate de către autorităţile contractante, ale căror valoare estimativă, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte următoarele praguri:

a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decît cele menționate la lit. c) – 300 000 de lei;

b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 375 000 de lei;

c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – 600 000 de lei.

Notă: lei fără T.V.A.

41. Care sunt modalitățile de achiziționare potrivit Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 870/2022?

 

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la  achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 870/2022 modalitățile de achiziționare sunt:

 

I. În baza facturii de platăîn cazul în care valoarea achiziției nu depășește 50 000 de lei fără taxa pe valoarea adăugată.

 

II. Încheierea de contracte directe cu operatorul economic pentru:

1. bunuri și servicii: de la 50 000 până la 150 000 lei;

2. lucrări: de la 50 000 până la 200 000 lei;

3. serviciile sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr.2: de la 50 000 până la 300 000 lei.

 

 III. Desfășurarea achizițiilor publice de valoare mică prin intermediul SIA „RSAP”,cu excepția cazurilor prevăzute la pct. 14,  pentru:

1. bunuri și servicii: de la 150 000 până la 300 000 lei;

2. lucrări: de la 200 000 până la 375 000 lei;

3. serviciile sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr.2: de la 300 000 până la 600 000.

 

Notă: lei fără T.V.A.

 

 

 

42. Cum se va proceda în cazul în care au fost recepționate oferte ce depășesc pragul pentru încheierea contractului de achiziție de valoare mică și cerere a ofertelor de preț?

Dacă la momentul semnării contractului de achiziţie publică de valoare mică valoarea oferttei selectate câștigătoare, imprevizibil, depăşeşte, fără taxa pe valoarea adăugată, pragurile menţionate la art. 2 alin (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va renunţa la acest contract şi va aplica una dintre procedurile de achiziţie publică stabilite de legislaţia cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.

Totodată, dacă valoarea ofertei selectată câștigătoare, imprevizibil, depăşeşte, fără taxa pe valoarea adăugată, pragul stabilit pentru desfășurarea procedurii cererii ofertelor de preț se va anula procedura respectivă în temeiul art. 71 alin.(1) lit.d) liniuța 7 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și se va demara o altă procedură de achiziție publică.

43. Care sunt contractele-model care pot fi utilizate la încheierea contractelor de achiziții de valoare mică?

Pct. 56 din Regulamentul cu privire la  achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 870/2022 prevede că autoritatea contractantă, în cadrul achizițiilor publice de valoare mică, utilizează contractele-model din Documentațiile standard specifice pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 115/2021 și prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 69/2021.

 

Potrivit pct. 57, în cadrul achizițiilor publice de valoare mică nu se acceptă de către autoritatea contractantă proiectele contractelor ce deviază de la contractele‑model din Documentațiile standard specifice pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări sau întocmite de către prestator/furnizor/antreprenor, cu excepția cazurilor în care serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, licențe soft etc.).

 

44. Care este modalitatea de raportare a achizițiilor de valoare mică?

Potrivit pct. 70 din Regulamentul cu privire la  achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 870/2022, Autoritatea/entitatea contractantă este obligată să prezinte trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare, în SIA „RSAP”, informația cu privire la achizițiile publice de valoare mică realizate în conformitate cu prevederile pct. 14.

 

Potrivit pct.53, pentru procedurile de achiziții publice de valoare mică, care au fost desfășurate pe platforma SIA RSAP, autoritatea/entitatea contractantă publică în SIA „RSAP” decizia de atribuire conform anexei nr. 3.

45. Achizițiile de până la 50 000 lei fără T.V.A. se includ în planurile anuale de achiziții publice?

Potrivit pct. 2 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 870/2022, achizițiile publice de valoare mică reprezintă contractele care au ca obiect achiziția de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări, planificate și încheiate de către autoritățile/entitățile contractante, a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depășește pragurile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

 

Contractul de achiziţie publică de valoare mică reprezintă actul juridic cu titlu oneros, întocmit potrivit prevederilor prezentului Regulament, exprimat prin factură de plată, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 50 000 lei fără taxa pe valoarea adăugată, sau prin contractul încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul economic, dacă valoarea acestuia depăşeşte 50 000 lei.

 

Respectiv, achizițiile cu o valoare de până la 50 000 lei fără T.V.A. sunt achiziții de valoare mică care urmează a fi planificate realizate și raportate în corespundere cu prevederile Regulamentului.

 

46. Când și unde se înregistrează contractele de achiziție de valoare mică încheiate?

Potrivit pct. 60 din Regulamentul cu privire la  achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 870/2022, contractul de achiziție publică de valoare mică, pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, se înregistrează obligatoriu de către autoritatea contractantă în una dintre trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării acestuia sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una dintre trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor.

47. Pot fi încheiate acorduri adiționale la contractele de achiziție de valoare mică?

Potrivit pct. 66 din Regulamentul cu privire la  achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 870/2022, se interzice modificarea oricărui element al contractului de achiziție publică încheiat și introducerea unor elemente noi, dacă asemenea acțiuni sunt de natură să schimbe condițiile care au constituit temei pentru selectarea operatorului economic, iar majorarea preţului contractului nu va depăşi cu mai mult de 50% valoarea contractului inițial, cu condiția că noua valoare a contractului nu va depăși pragurile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

48. Pot fi desfășurate proceduri de achiziții publice dacă valoarea estimată a contractelor de achiziții publice, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depășesc pragurile prevăzute pentru desfășurarea procedurilor de achiziție?

Potrivit pct. 17 din Regulamentul cu privire la  achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 870/2022, autoritatea/entitatea contractantă este în drept să aplice una dintre procedurile de achiziții publice stabilite în Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale sau în alte acte normative secundare, chiar dacă valoarea estimată a contractelor de achiziții publice, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depășește pragurile stabilite de actele normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice. În acest caz, se respectă cerințele stabilite în lege pentru o atare procedură de achiziție publică.

49. Cum se calculează perioada de valabilitate a ofertelor și a garanțiilor pentru ofertă?

Art. 44 alin. (2) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice stipulează că oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. Astfel, autoritatea contractantă este responsabilă de stabilirea perioadei de valabilitate a ofertelor, care se indică în cadrul documentației de atribuire. La stabilirea perioadei, autoritatea contractantă va ține cont de complexitatea achiziției, perioada necesară grupului de lucru pentru evaluarea ofertelor, termenul de așteptare și de semnare a contractului de achiziție, precum și termenul pentru soluționarea eventualelor contestații. De asemenea, potrivit art. 67 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, o ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Corespunzător, în cazul în care autoritatea contractantă solicită depunerea garanției pentru ofertă în conformitate cu prevederile art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, aceasta urmează a fi valabilă cel puțin pe perioada de valabilitate a ofertei. O garanție pentru ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va atrage respingerea ofertei.

50. În cazul unei contestații depuse în situația unei proceduri de achiziții publice cu mai multe loturi, poate fi remisă în adresa Agenției Achiziții Publice pentru procesare darea de seamă pentru loturile necontestate?

În cazul în care autoritatea contractantă are necesitate stringentă de a-și satisface necesitățile cadrul normativ cu incidență în domeniul achizițiilor publice nu restricționează înaintarea dărilor de seamă pentru loturile necontestate.

51. Pot operatorii economici să depună ofertele prin asociere la o procedură de achiziții doar pentru anumite loturi ?

Luând în considerare că asocierea constituie un drept al operatorilor economici în scopul prezentării ofertelor şi/sau de a se prezenta în calitate de ofertanţi asociaţi, depunerea ofertelor prin asociere la o procedură de achiziții doar pentru anumite loturi nu este restricționat de cadrul normativ în domeniul achizițiilor publice.

52. În situația desfășurării unei proceduri de licitație deschisă cu mai multe loturi, poate autoritatea contractantă să aplice prevederile art. 56 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 131/2015 pentru loturile la care nu au fost depuse oferte?

Da este posibil de aplicat prevederile art. 56 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 131/2015 și pentru loturile pentru care nu a fost depusă nici o ofertă, nici o ofertă adecvată și nici o candidatură.

53. Cum se prezintă ofertele în valută străină?

Operatorii economici vor putea depune ofertele în valută străină doar în cazul în care autoritatea contractantă indică acest drept în documentația de atribuire.
În caz contrar, ofertele depuse vor fi respinse.

54. Cum vor fi evaluate ofertele depuse în mai multe valute străine?

Evaluarea ofertelor se va desfășura prin convertirea valutelor străine la cursul Băncii Naționale a Moldovei, la data depunerii ofertelor.

55. Poate autoritatea contractantă să rețină garanția de bună execuție raportat la gradul de executare a contractului de achiziții publice ?

În conformitate cu art. 68 alin.(8) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, garanţia de bună execuţie se returnează de către autoritatea contractantă la momentul executării integrale a contractului de achiziţii publice, iar cadrul normativ nu stabilește un cuantum al reținerii garanției de bună execuție raportat la gradul de executare a contractului de achiziții publice. Respectiv, în cazul neexecutării parțiale a obligațiilor contractuale AC va reține integral garanția de bună execuție.

56. Poate garanția de bună execuție să acopere cauzarea unui eventual prejudiciu material ca urmare a neexecutării conforme a contractului de achiziție publică?

Cadrul normativ cu incidență în domeniul achizițiilor publice nu reglementează repararea eventualului prejudiciului material din contul reținerii garanției de bună execuție, iar reclamarea acestuia ar cădea nemijlocit sub condițiile generale ale răspunderii civile reglementate de Codul Civil.
Respectiv, în situația dată AC va solicita acoperirea prejudiciului material și va întreprinde măsuri de reținere a garanției de bună execuție. Ulterior, AC va înainta solicitarea de includere a operatorului economic în lista de interdicție.

57. În cazul în care, în cadrul unei proceduri de achiziții publice, atribuirea are loc pe loturi separate, cum se va aplica plafonul de majorare de 15%?

Plafonul de 15% se va calcula individual pentru fiecare lot în parte, indiferent de numărul de loturi atribuit unui operator economic.

58. Poate autoritatea contractantă să anuleze procedura în cazul în care a expirat valabilitatea ofertelor, iar autoritatea contractantă nu a solicitat prelungirea acestora?

Autoritatea contractantă nu este obligată să anuleze procedura în situația când nu s-a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a ofertelor. Aceasta poate fi realizată și după expirarea temenului de valabilitate a ofertelor.

59. Prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 121 din 20.12.2023 cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale, cu modificările ulterioare se aplică și pentru contractele de valoare mică?

Prevederile Ordinului menționat se referă doar la procedurile de achizitii publice prevăzute de art. 46 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Care este modalitatea de realizare a modificării contractului de achiziție de valoare mică, potrivit pct. 66 al Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2022 din 14.12.2022?

Autoritatea contractantă va consemna faptele într-un proces verbal, va încheia un acord adițional și va anexa actele considerate necesare la dosarul achiziției publice de valoare mică.

61. Se întocmește decizia și darea de seamă pentru achizițiile de valoare mică și unde se publică acestea?

Potrivit prevederilor Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2022 din 14.12.2022, autoritatea/entitatea contractantă publică în SIA „RSAP” decizia de atribuire conform anexei nr. 3, cu excepția cazurilor prevăzute la pct. 14. Regulamentul vizat nu conține prevederi referitoare la întocmirea Dării de seamă pentru procedurile de achiziții de valoare mică.

62. La inițierea unei achiziții pe loturi, se include în decizie, darea de seamă și anunț de atribuire doar denumirea lotului și suma acestuia sau este obligatorie introducerea fiecărei poziții din lot?

Este necesară includerea denumirii lotului și a fiecărei poziții din lot, deoarece ulterior pozițiile se regăsesc în contractul de achiziție publică, care la rândul lor se contrapun cu informațiile din documentația de atribuire pentru monitorizarea executării conforme a contractului de achiziție publică.

63. În rapoartele semestriale și anuale de monitorizare ale executării contractelor de achiziții publice sunt incluse și achizițiile de valoare mică prin facturi?

În rapoartele semestriale și anuale sunt incluse toate achizițiile publice de valoare mică, inclusiv achizițiile de valoare mică prin facturi.

64. Care sunt acțiunile membrilor grupului de lucru în cazul depunerii ofertelor echivalente după preț?

Conform art. 26 alin.(18) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, autoritatea contractantă aplică un criteriu de atribuire suplimentar, fapt care este menţionat explicit în anunţul de participare În cazul în care nu a fost stabilit un criteriu suplimentar, autoritatea contractantă urmează să anuleze procedura în baza art.71 alin.(1) lit.g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

65. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai grupului de lucru nu sunt de acord cu decizia luată în cadrul ședinței, care ar fi acțiunile întreprinse de aceștia?

În conformitate cu prevederile 34 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 2021, dacă membrii grupului de lucru nu sunt de acord cu decizia luată în cadrul ședinței, aceștia sunt obligați să-și expună opinia separată în actul deliberativ al grupului respectiv, cu indicarea motivelor clare ale dezacordului referitor la rezultatele procedurii de atribuire, cu indicarea opiniei separate și în decizia grupului de lucru.

66. Se includ în Rapoartele privind monitorizarea executării semestriale și anuale a contractelor de achiziții publice contractele de achiziție publică exceptate, conform art. 5 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice?

Nu. Obligativitatea raportării este pentru contractele de achiziții publice desfășurate prin prisma Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 870/2022.

67. În cazul depunerii contestației pentru unul din loturi, poate autoritatea contractantă să încheie contractele de achiziție publică pentru loturile necontestate și ce se indică în decizia, darea de seamă și anunțul de atribuire?

Autoritatea contractantă poate semna contractele de achiziții pentru loturile necontestate înainte de finalizarea perioadei de așteptare, menționând în documentele aferent procedurii despre depunerea contestației pentru loturile disputate. În funcție de decizia Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, autoritatea va atribui contractele operatorilor economici inițial selectați dacă contestația este respinsă, fără necesitatea reîntocmirii documentației menționate anterior, fie va reevalua ofertele atribuind contractele în urma reevaluării sau va anula decizia de atribuire pentru loturile contestate, elaborând o nouă decizie, darea de seamă de reevaluare sau de anulare.

68. Dacă procedura de achiziție publică este împărțită în mai multe loturi, iar valoarea ofertelor pentru anumite loturi depășește 30% din valoarea estimată a acestora, autoritatea contractantă va anula procedura în totalitate?

Autoritatea contractantă va anula doar atribuirea contractelor de achiziții publice pentru loturile pentru care ofertele depășesc 30% din valoarea estimată a acestora.

69. Potrivit art. 69 alin.(6) lit.c) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice care ar fi la modul practic cazurile în care autoritatea contractantă nu acceptă oferta financiară când nu are un preț fixat?

Oferta nu are un preț fixat în situația în care operatorul economic propune pentru același lot două sau mai multe produse cu prețuri diferite.

70. În cazul în care operatorul economic a refuzat semnarea contractului, care sunt acțiunile autorității contractante?

În cazul solicitării garanției pentru ofertă, aceasta se reține, iar autoritatea contractantă va revizui decizia și va atribui contractul de achiziție următorului ofertant sau va anula procedura de achiziție în conformitate cu prevederile art. 71 alin.(1) din Legea nr. 131/2015. Decizia de reevaluare trebuie transmisă Agenției Achiziții Publice, în format Word și PDF, la adresa: bap@tender.gov.md.

71. Respectarea termenului de așteptare este obligatorie în cazul în care la procedura de achiziții publice au participat 2 sau mai mulți ofertanți și procedura dată a fost anulată?

Da. Urmează a fi respectat termenul de așteptare și în cazul dat pentru a da posibilitate operatorilor economici să-și valorifice dreptul prevăzut la art. 82 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

72. Dacă garanția pentru ofertă a fost depusă la contul autorității contractante prin transfer bancar dar nu a fost semnată electronic, care sunt acțiunile autorității contractante?

Lipsa semnăturii electronice pe documentul respectiv nu afectează esența/scopul garanției pentru ofertă și poate fi calificată ca abatere nesemnificativă, deoarece mijloacele financiare au fost transferate în contul autorității contractante.

73. Urmare a rezoluțiunii contractului cu operatorul economic, poate autoritatea contractantă să atribuie contractul de achiziție publică următorului operator economic cu prețul ofertat cel mai mic?

Nu. Autoritatea contractantă are obligativitatea demarării altei proceduri de achiziție publică, conform valorii estimate rămase neexecutată și respectării regulilor generale de planificare.

74. Dacă se fac achiziții în baza facturii de plată, cu valoarea care nu depășeste 50 000 lei fără TVA , AC este obligată să prezinte trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare, în SIA „RSAP”, informația cu privire la achizițiile date?

Potrivit pct. 70 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2022 din 14.12.2022 se raportează toate achizițiile publice, inclusiv achizițiile a căror valoare nu depășește 50 000 fără TVA.

75. În cazul în care AC desfășoară achiziții exceptate, prevăzute la pct. 14 al Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr. 870/2022, care este plafonul-limită de atribuire a contractelor date?

Plafonul-limită pentru achiziții de valoare mică nu trebuie să depășească pragurile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.

76. Poate AC până la semnarea contractului de achiziție să modifice elementele contractului (suma contractului, micșorarea cantității bunurilor/serviciilor/lucrărilor etc.), invocând prin adresarea către AAP a comiterii unor erori tehnice?

Potrivit art. 74 alin.(4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice se interzice, la momentul încheierii contractului de achiziţii publice, modificarea unor elemente ale ofertei câştigătoare, impunerea de noi cerinţe ofertantului câştigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

77. Dacă s-a solicitat prelungirea ofertelor, iar primul ofertant clasat a refuzat prelungirea ofertelor, AC este obligată să anuleze procedura de achiziție publică în condițiile art.71 alin.(1) lit.g) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice?

Autoritatea contractantă va evalua restul ofertelor în corespundere cu criteriile stabilite în documentația de atribuire.

78. Pentru contractele exceptate, încheiate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, este obligatorie prezentarea informațiilor către AAP pentru orice valoare a contractului încheiat sau este una plafonată?

Vor fi prezentate informațiile despre toate contractele de achiziții publice exceptate, încheiate indiferent de valoarea estimată a acestora.

79. Pentru cerința de calificare ,,executarea în ultimii 5 ani a cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract” de când se calculează împlinirea ultimilor 5 ani?

Se ia în calcul ultimii 5 ani împliniți la data-limită de depunere a ofertelor.

80. Potrivit pct. 133 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin HG nr. 638/2020, sunt cuantificate toate abaterile neînsemnate sau fiecare în mod distinct din prețul total al ofertei cu TVA sau fără TVA și cum se aplică?

Având în vedere că potrivit Legii 131/2015 privind achizițiile publice, pragurile de la art.2 sunt exprimate în valori fără taxa pe valoarea adăugată, valorile numerice din alte prevederi conexe se consideră a fi fără TVA. Abaterile din ofertă sunt cuantificate în totalitate și nu fiecare în parte și nu trebuie să depășească simultan un 1% și 10 000 lei din prețul total al ofertei.

81. Pot fi înaintați în lista de interdicție OE cărora li s-au atribuit contracte conform prevederilor Legii nr. 74/2020 privind achizițiile sectoriale, inclusiv achiziții de valoare mică, sau conform unei proceduri a unei organizaţii internaţionale?

Nu. În lista de interdicție se includ doar operatorii economici care au participat la procedurile de achiziție publică, conform Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice. Orice solicitare legată de acest aspect este considerată neîntemeiată și, ca atare, respinsă.

82. Dacă este discrepanță între termenul de valabilitate al garanției pentru ofertă emisă de bancă, care corespunde termenului solicitat în anunțul de participare și declarația privind valabilitatea ofertei emisă de OE care sunt acțiunile AC?

În cazul dat grupul de lucru consideră că e o abatere nesemnificativă și poate cere informații potrivit art. 17 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ce ține de informațiile sau documentele prezentate de către ofertant/candidat care sunt incomplete sau eronate, cu solicitarea clarificării sau să completeze informațiile sau documentele corespunzătoare, respectând principiul transparenței și cel al tratamentului egal.