Agenția

Întrebări adresate frecvent

01. Care este actul normativ ce reglementează modalitatea de planificare a contractelor de achiziții publice?

Contractele de achiziții publice se planifică în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publiceaprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016.

02. Care sunt condițiile de planificare a achizițiilor publice?

Potrivit pct. 5 al Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publiceaprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016,condiţiile de planificare a contractului de achiziţii publice sînt următoarele:

- cunoaşterea exactă a necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii;

- existenţa surselor financiare sau a dovezii alocării acestora;

- calcularea valorii estimate a contractului de achiziţii publice, iar în cazul acordării simultane a contractelor sub formă de loturi separate – calcularea valorii cumulate a tuturor loturilor.

03. Ce acțiuni se vor întreprinde la elaborarea unui plan anual de achiziții publice?

Conform pct. 13 al Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publiceaprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016, planul de achiziții:

- se coordonează cu bugetul entităţii publice în corespundere cu strategia de dezvoltare a entităţii;

- se întocmeşte, într-o primă variantă, înainte de elaborarea propunerii de buget;

- se definitivează după aprobarea bugetului propriu al autorităţii contractante.

- se modifică ori se completează dacă apar modificări în buget şi, respectiv, sînt identificate noi resurse financiare;

- se aprobă printr-un ordin/dispoziție a conducătorului autorității contractante;

- autoritatea contractată va publica pe pagina sa web planul provizoriu/anual de achiziţii, în termen de 15 zile de la aprobarea acestuia sau în 5 zile de la modificarea acestuia.

04. Ce informații se includ în planul anual de achiziții publice?

Planul anual al achizițiilor publice se elaborează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 din Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016 și va conține cel puțin următoarele informații: expunerea obiectului de achiziţie, codul CPV, valoarea estimată fără TVA (lei), procedura de achiziţie aplicabilă, perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică.

05. În planul anual al achizițiilor publice se vor include achizițiile publice de valoare mică?

Potrivit pct. 2 din Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016, planul de achiziţii al autorităţii contractante reprezintă ansamblul necesităţilor de bunuri, lucrări sau servicii pentru întreg anul bugetar, necesităţi care urmează a fi realizate prin încheierea unuia sau mai multe contracte de achiziţii publice, în funcţie de modul de planificare a acestora.

Potrivit pct. 7 al Regulamentului cu privire la  achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016, achiziţiile publice de valoare mică se realizează de către autoritatea contractantă în baza planurilor anuale de efectuare a achiziţiilor publice.

Prin urmare, planurile anuale de achiziții publice vor include toate contractele de achiziții publice care urmează a fi încheiate, indiferent de valoarea acestora.

06. Este obligatorie publicarea pe pagina web a planurilor provizorii/ anuale de achiziții publice? Care sunt termenii de publicare?

Potrivit pct. 1 și 18 al Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016, autoritatea contractantă este obligată să respecte principiul transparenței și să publice planul provizoriu/ anual al achizițiilor pe pagina webîn termen de 15 zile de la aprobarea acestuia.

07. Este obligatorie publicarea pe pagina web a modificărilor la planul anual de achiziții publice? Care sunt termenii de publicare?

Potrivit pct. 1 și 18 al Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016, autoritatea contractantă este obligată să respecte principiul transparenței și să publice pe pagina web planul anual modificatîn termen de 5 zile de la modificarea acestuia.

08. Unde se publică planurile provizorii/anuale de achiziții publice și modificările la acestea în cazul în care autoritatea contractantă nu deține o pagină web?

În vederea respectării principiului transparenței, planurile anuale de achiziții publice se pot publica pe pagina web a instituției ierarhic superioare.

09. Pot fi divizate achizițiile similare prin încheierea de contracte de achiziții separate?

Art. 76 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice stipulează că autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziţia prin încheierea de contracte de achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziţie publică decît procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege în cazul în care achiziţia nu ar fi fost divizată.

Prin urmare, autoritatea contractantă va desfășura o singură procedură de achiziție pe parcursul anului bugetar, după caz, prin împărțirea achiziției în loturi.

Excepţie constituie achiziţia de bunuri şi servicii sezoniere, care impune încheierea unor contracte separate pe diferite perioade de timp. În acest caz, planificarea contractelor de achiziţii publice se efectuează pentru fiecare perioadă în cadrul căreia vor fi livrate bunurile sau prestate serviciile.

Potrivit pct. 10 din Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419/2016, drept bunuri sezoniere se consideră produsele alimentare, iar servicii sezoniere sînt considerate serviciile de alimentare şi serviciile de transport aerian de călători.

10. Care sunt pragurile valorice ale achizițiilor publice?

Achizițiile publice de valoare mică:

a)    pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decât cele menționate la lit. c) – până la 200 000 lei;

b)    pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – până la 250 000 lei;

c)    pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice – până la 400 000 lei.

 

Cererea ofertelor de prețuri:

a)    pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi serviciide la 200 000 lei;

b)    pentru contractele de achiziţii publice de lucrări de la 250 000 lei.

 

Licitație deschisă:

a)    pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – de la 800 000 lei;

b)    pentru contractele de achiziţii publice de lucrări de la 2 000 000 lei.

 

Notă: lei fără T.V.A.

11. Care sunt termenii minimi de primire/depunere a cererilor de participare cît și a ofertelor pentru procedurile de achiziții publice?

Cererea ofertelor de preturi:

•   Bunuri - 7 zile;

•   Lucrări și servicii – 12 zile.                                                    

 

Licitație deschisă:

•   Bunuri și servicii - 20 zile < 2 300 000 ≥ 35 zile;

•   Lucrări – 20 < 90 000 000 ≥ 35 zile;

•   Servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 la Legea 131/2015 privind achizițiile publice - 20 zile <13 000 000 ≥ 35 zile.

12. Termenul de transmitere a răspunsurilor autorității contractante la solicitările de clarificări parvenite de la operatorii economici?

Potrivit art. 35 alin. (2) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, cu excepţia procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, caz în care această perioadă nu trebuie să depăşească o zi lucrătoare.

Astfel, în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsurile autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie publicate în SIA „RSAP” și transmise operatorilor economici care au depus cereri de participare nu mai târziu de:

a) 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice;

b) 4 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea candidaturilor, în cazul licitaţiei restrânse sau în cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

c) 3 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este mai mica decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice;

d) o zi înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul procedurii de cerere a ofertelor de preţuri.

 

 

13. Poate autoritatea contractantă să modifice documentația de atribuire până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor?

Până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic conform art. 35 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încât de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate până la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puțin 50% din termenul stabilit inițial. Avizul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, cu indicarea motivului care a stat la baza acestei decizii, este adus la cunoștință prin intermediul mijloacelor de informare care au fost utilizate la solicitarea depunerii ofertelor, precum și este comunicat imediat tuturor operatorilor economici care au depus o cerere de participare.

14. După deschiderea ofertelor, operatorul economic poate modifica oferta sa?

Conform art. 69 alin. (3) și (4) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, la etapa examinării, evaluării şi comparării ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să solicite ofertantului doar explicații scrise asupra ofertei sale, dacă informațiile și documentele prezentate sunt incomplete, sau, după caz, documentele justificative aferente DUAE. Autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea.

 

15. Unde și în cît timp se publică darea de seamă privind procedura de achiziție publică?

Potrivit art. 78 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, darea de seamă privind procedura de achiziție publică, precum şi darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă şi sînt publicate în Buletinul achizițiilor publice nu mai tîrziu de data încheierii contractului sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

15. Cine va certifica persoanele din cadrul autorităţilor contractante și furnizorii de servicii de achiziţie?

Potrivit art. 10 lit. e) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, Agenția Achiziții Publice elaborează, dezvoltă și pune în aplicare mecanismele de certificare a persoanelor din cadrul autorităţilor contractante și furnizorilor de servicii de achiziție, responsabile de organizarea, desfășurarea procedurilor de achiziție publică şi atribuirea contractelor de achiziții publice.

 

16. Unde se depune o contestație?

Conform art. 83 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, contestațiile se depun la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, în termenii stabiliți de prezentul articol.

 

17. Care este termenul de așteptare pentru încheierea contractului de achiziții publice?

Conform art. 32 alin. (1) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare de:

a) 11 zile de la data transmiterii comunicării prin SIA „RSAP” privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 4, a contractului respectiv este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3);

b) 6 zile de la data transmiterii comunicării prin SIA „RSAP” privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire – în cazul în care valoarea estimată, conform prevederilor art. 4, a contractului respectiv este mai mică decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).

Totodată, potrivit art. 31 alin. (3) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, în cazul în care autoritatea contractantă nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, termenele prevăzute la art. 32 alin. (1) se prelungesc cu 5 zile.

Contractele de achiziții publice, încheiate înainte de împlinirea termenelor indicate mai sus, sunt lovite de nulitate.

Calcularea termenelor, se efectuează în conformitate cu prevederile Titlului IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil.

18. Se permite acordarea avansului operatorului economic?

Potrivit art. 66 alin. (5) al Legii nr. 181 din 25.07.2014 privind finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale, se interzice încheierea de către autoritățile/instituțiile bugetare a contractelor cu efectuarea plăților anticipate (avans) pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor, cu excepția:

a)  lucrărilor de construcții și reparații capitale, a căror valoare nu depășește 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate între beneficiari și antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune,

b)  mărfurilor, serviciilor și lucrărilor care nu cad sub incidența Legii privind achizițiile publice.

 

19. Autoritatea contractantă poate să anuleze decizia de atribuire a contractului de achiziție publică, după adoptarea deciziei de atribuire?

Conform art. 69 alin. (11) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, după adoptarea deciziei de atribuire, dar pînă la intrarea în vigoare a contractului de achiziții publice/acordului-cadru, autoritatea contractantă are dreptul de a anula din motive întemeiate decizia de atribuire cu reluarea procedurii de evaluare. Se consideră motive întemeiate  cazurile în care situațiile indicate la art. 69 alin. (6) lit. a), b) și e) au fost stabilite ulterior adoptării deciziei de atribuire.

20. Valoarea estimată a achiziției include TVA?

Calcularea valorii estimative a unui contract se bazează pe valoarea spre plată fără taxa pe valoare adăugată, estimată de către autoritatea contractantă, conform prevederilor art. 4 (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. 

21. Autoritatea contractantă este obligată să prezinte documentele din oferta unui operator economic la solicitarea altui participant la procedura de achiziție?

În conformitate cu pct. 30 subpct.8) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, grupul de lucru este obligat să asigure menținerea integrității datelor și protejarea confidențialității ofertelor și a cererilor de participare în toate operațiunile de comunicare, schimb și stocare de informații.

22. Este obligatorie solicitarea garanției pentru ofertă și/sau a garanției de bună execuție a contractului?

Pentru achiziţiile publice de bunuri şi servicii cu o valoare estimată mai mică de 800 000 lei şi de lucrări cu o valoare estimată mai mică de 2 000 000 lei, autoritatea contractantă este în drept să nu ceară operatorilor economici depunerea garanţiei pentru ofertă și/sau a garanției de bună execuție a contractului. În cazul în care autoritatea contractantă solicită o astfel de garanţie, operatorii economici vor fi obligați să respecte cerințele stabilite în documentația de atribuire. (art. 68 alin. (5) și (11) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

·   

23. Contractul de achiziție este executat în termen, termenul de valabilitate al acestuia este expirat și nu au fost efectuate plățile pentru bunurile/serviciile livrate sau lucrările executate. Care sunt acțiunile autorității contractante?

Autoritatea contractantă nu poate încheia un acord adițional de prelungire a termenului la contractul expirat, deoarece contravine legislației în vigoare. Astfel, dacă contractul a fost executat în termen și nu sunt pretenții din partea părților, autoritatea contractantă se adresează la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor, împreună cu documentele care prevăd executarea contractului (procesul verbal de recepție finală a lucrărilor, factură, precum și alte documente justificative) pentru a efectua plățile restante.

24. Este posibil la moment ca autoritățile contractante să contacteze/selecteze furnizorii de servicii de achiziții?

Potrivit art. 14 alin. (3) al Legii. 131/2015 privind achizițiile publice, furnizorii de servicii de achiziții îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii 131/2015 privind achizițiile publice şi ale regulamentului aprobat de Guvern. Având în vedere că la moment nu este aprobat un regulament în acest sens, în prezent autoritățile contractante nu pot contracta asemenea servicii.

 

25. Pot fi modificate contractele de achiziție publică/acord-cadru fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică?

În cazuri temeinic justificate contractele de achiziție publică/acordurile-cadru pot fi modificate pe perioada de valabilitate a acestora doar în situațiile prevăzute de art. 76 alin. (7) – (17) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Pentru modificările care se intenționează a fi operate unui contract de achiziţii publice/acord-cadru, altfel decât în cazurile şi condițiile prevăzute de art. 76, se organizează noi proceduri de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Autoritățile contractante care modifică un contract de achiziţii publice/acord-cadru urmează să transmită obligatoriu Agenției Achiziții Publice următoarele informații:

- decizia grupului de lucru;

- darea de seamă;

- anunțul de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru în cazurile prevăzute la art. 76 alin. (7) pct. 1) şi 2) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice.

Modelele de documente pot fi descărcate aici.

26. Este obligatorie publicarea anunțurilor de intenție?

Art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice stipulează faptul că publicarea în Buletinul achiziţiilor publice a anunțurilor de intenție privind achiziţiile publice preconizate este obligatorie. Anunţurile de intenție se publică în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție. Anunțurile de intenție vor conține cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă.

Pentru contractele a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este mai mică de 800 000 de lei, iar pentru lucrări este mai mică de 2 000 000 de lei, publicarea anunţului de intenţie nu este obligatorie.

27. Este obligatorie publicarea anunțurilor de atribuire?

Potrivit art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Buletinul achiziţiilor publice un anunţ de atribuire nu mai târziu de 30 de zile de la data la care va remite informaţia cu privire la:

a) finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului-cadru;

b) finalizarea unui concurs de soluţii prin stabilirea concurentului câştigător;

c) atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie.

Anunțurile de atribuire vor conține cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă.

28. Unde și în cât timp se transmite decizia de atribuire a contractului de achiziții publice/acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire?

În conformitate cu prevederile art. 69 alin. (10) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă urmează să expedieze obligatoriu către Agenția Achiziții Publice decizia de atribuire a contractului de achiziții publice, de încheiere a acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire.

Decizia de atribuire semnată de către toți membrii grupului de lucru pentru achiziții se va expedia la adresa de e-mail: bap@tender.gov.md în termen maxim de 3 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, dar nu mai târziu de data informării operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre rezultatele procedurii, conform prevederilor art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Notă! Decizia de atribuire a contractului/ de anulare procedurii de atribuire înlocuiește procesul-verbal de evaluare al grupului de lucru pentru achiziții.

Modelul deciziei de atribuire poate fi descărcat aici.

29. Utilizarea licitației electronice este obligatorie?

În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (8) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 31 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, utilizarea licitației electronice este obligatorie pentru achizițiile publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri. Pentru alte tipuri de achiziție, utilizarea licitației electronice este facultativă. În acest caz, urmează a fi respectate prevederile art. 63 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Totodată, conform art. 63 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice și pct. 7 al Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018, anumite contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări şi anumite contracte de achiziții publice de servicii care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice.

30. Poate fi acceptat Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autoritățile publice sau de către terți?

Conform art. 20 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publicela momentul depunerii ofertelor, autoritatea contractantă acceptă DUAE, care constă într-o declaraţie pe proprie răspundere actualizată, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi, care confirmă că operatorul economic în cauză îndeplineşte următoarele condiţii:

a) nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 19 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;

b) îndeplineşte criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractantă;

c) dacă este cazul, îndeplineşte criteriile de selecţie stabilite de autoritatea contractantă.

De asemenea, potrivit alin. 8 al aceluiași articol, înainte de atribuirea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Formularul standard al DUAE poate fi descărcat aici.

31. Care este modalitatea de transmitere a informației privind contractele de achiziții publice atribuite în conformitate cu art.5 alin. (1) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice (excepțiile)?

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, pentru contractele de achiziții publice atribuite de autoritățile contractante în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea menționată, autoritățile contractante în termen de 10 zile de la data semnării contractului, vor prezenta Agenției Achiziții Publice următoarea informație privind contractele de achiziții publice atribuite:

Denumirea autorității contractante 
IDNO 
Nr. și data contractului atribuit 
Termenul de valabilitate 
Obiectul achiziției 
Valoarea contractului atribuit, inclusiv TVA 
Operatorul economic căruia i-a fost atribuit contractul respectiv 
IDNO 
Temeiul legal 
Motivele pe care se întemeiază această alegere 
Sursa de finanțare 

Informațiile urmează a fi expediate Agenției Achiziții Publice la adresa de e-mail bap@tender.gov.md (în format .pdf semnat electronic și în format Excel).

 

Informațiile referitoare la contractele de achiziții publice declarate secrete atribuite de către autoritățile contractante în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice vor fi prezentate Serviciului probleme speciale (dnei Larisa Gliga/Elena Voloc-Veverița) al Ministerului Finanțelor, pe suport de hârtie, la adresa str. Constantin Tănase, 7, cu respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 245/2018 cu privire la secretul de stat.

Informațiilor referitor la contractele de achiziții publice care cad sub incidența art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, atribuite conform procedurii specifice a unei organizații internaționale în cadrul proiectelor finanțate din surse externe (BM, BEI, BERD, etc).

32. Autoritățile contractante se pot asocia în vederea desfășurării în comun a procedurilor de achiziții publice? Care sunt avantajele acestor asocieri?

Posibilitatea asocierii autorităților contractante derivă din art. 13 alin. (3) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, care prevede că, autoritate contractantă este şi o asociație de autorități contractante, membrii căreia desemnează din rândul lor, prin act juridic civil, o persoană juridică care îi reprezintă, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice operator economic.

În cazul asocierii autorităților contractante se recomandă agregarea necesităților autorităților contractante în funcție de obiectul achiziției (produsele alimentare, lucrări de reparație, etc.), care necesită o expertiză mai mare în vederea elaborării specificațiilor tehnice și a documentației de atribuire în general, și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în comun. Această asociere va permite autorităților contractante să reducă cheltuielile suportate pentru desfășurarea procedurilor de achiziții, precum și să reducă efortul administrativ în vederea organizării acestora. De asemenea, cumularea necesităților poate atrage mai mulţi operatori economici, ceea ce ar spori competiția în cadrul procedurilor de achiziţii publice și implicit micșorarea prețurile obținute în vederea satisfacerii necesităților autorităților contractante.

Autoritățile contractante pot utiliza modelul de acord de asociere elaborat de către Agenția Achiziții Publice, ajustat după necesitate. 

Modelul de acord de asociere poate fi descărcat aici.

33. Ce semnifică Vocabularul comun al achiziţiilor publice și ce sunt codurile CPV?

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 339 din 26.05.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Vocabularul Comun al achizițiilor publice (CPV), se definesc următoarele noțiuni:

Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV) – sistem unic de clasificare a achiziţiilor publice, implicit a referinţelor utilizate de către autorităţile contractante pentru descrierea obiectului contractelor de achiziţii;

CPV – acronim de la Common Procurement Vocabulary (Vocabularul comun al achiziţiilor publice);

Cod CPV – cod numeric sau alfanumeric din cadrul vocabularului principal sau suplimentar căruia îi corespunde o denumire care descrie bunuri, lucrări sau servicii şi care reprezintă obiectul contractelor de achiziţie publică.

Scopul utilizării CPV este de a standardiza, de a crea un sistem unic de clasificare aplicabil achiziţiilor publice, cu scopul de a unifica referinţele folosite de entităţile şi autorităţile contractante pentru descrierea obiectului achiziţiei.

Autorităţile contractante şi, după caz, operatorii economici aplică prevederile Regulamentuluiprivind Vocabularul Comun al achizițiilor publice (CPV) la descrierea obiectului achiziţiei, la întocmirea anunţului de intenţie, invitaţiei/anunțului de participare, contractului de achiziţie, inclusiv la întocmirea altor documente unde este necesară descrierea obiectului achiziţiei publice.

34. Cum determinăm codul CPV aferent obiectului contractului de achiziții publice/acordului-cadru?

Codurile CPV sînt expuse în Vocabularul comun al achiziţiilor publice separat pentru bunuri, lucrări şi servicii. Acestea conţin părţi sau combinaţii întregi de informaţii, cum ar fi denumirea principală a bunului sau destinaţia sa, iar în cazul serviciilor şi lucrărilor, codurile CPV conţin informaţii referitoare la tipul de serviciu/lucrare ce urmează a fi furnizat/executată sau la ce/cui/de către cine va fi furnizat/executată.

Modalitatea de identificare a codurilor CPV este descrisă în Hotărîrea Guvernului nr. 339 din 26.05.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Vocabularul Comun al achizițiilor publice (CPV).

35. Unde poate fi găsită lista cu codurile CPV?

Vocabularul comun al achiziţiilor publice care conține lista codurilor CPV se regăsește în anexa la Regulamentul privind Vocabularul Comun al achizițiilor publice (CPV) aprobat pprin Hotărîrea Guvernului nr. 339 din 26.05.2017 și pe pagina web a Agenției Achiziții Publice https://tender.gov.md/ro/cpv-ro.

36. Cum se calculează valoarea estimată a unei achiziții publice?

Valoarea estimată a unui contract de achiziții publice se calculează în conformitate cu prevederile art. 4 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

37. Valoarea estimată a unei achiziții publice include taxa pe valoare adăugată?

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, calcularea valorii estimate a unui contract de achiziţii publice se bazează pe valoarea totală spre plată, fără taxa pe valoarea adăugată, estimată de autoritatea contractantă.

38. Este obligatorie publicarea valorii estimate a achiziției publice pe fiecare lot în parte, dacă autoritatea contractantă recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziții publice/ acordurilor-cadru?

În conformitate cu informațiile minime obligatorii ce urmează a fi incluse în anunțurile de participare, conform anexei nr. 3 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice (pct. 7), se va specifica valoarea totală estimată a contractului (contractelor), iar în cazul în care contractul este împărțit în loturi, aceste informații trebuie furnizate pentru fiecare lot.

39. Cum se realizează achizițiile publice de valoare mică?

Contractele de achiziţii publice a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile menţionate la art. 2 alin (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice sînt reglementate de Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016.

40. Care sunt pragurile valorice ale achizițiilor publice pentru încheierea contractelor de achiziție de valoare mică?

Achiziţiile publice de valoare mică reprezintă contractele de achiziţii publice, planificate şi încheiate de către autorităţile contractante, ale căror valoare estimativă, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte următoarele praguri:

a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decît cele menționate la lit. c) – 200 000 de lei;

b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – 250 000 de lei;

c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – 400 000 de lei.

Notă: lei fără T.V.A.

41. Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice prevede anumite praguri pentru achizițiile de valoare mică, iar Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr. 665/2016 prevede alte praguri. Cum se va proceda?

În cazul în care între două acte normative apare un conflict de norme, se aplică prevederile actului normativ superior, în cazul dat - pragurile prevăzute de art. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

42. Cum se va proceda în cazul în care au fost recepționate oferte ce depășesc pragul pentru încheierea contractului de achiziție de valoare mică și cerere a ofertelor de preț?

Dacă la momentul semnării contractului de achiziţie publică de valoare mică valoarea oferttei selectate câștigătoare, imprevizibil, depăşeşte, fără taxa pe valoarea adăugată, pragurile menţionate la art. 2 alin (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă va renunţa la acest contract şi va aplica una dintre procedurile de achiziţie publică stabilite de legislaţia cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.

Totodată, dacă valoarea ofertei selectată câștigătoare, imprevizibil, depăşeşte, fără taxa pe valoarea adăugată, pragul stabilit pentru desfășurarea procedurii cererii ofertelor de preț se va anula procedura respectivă în temeiul art. 71 alin.(1) lit.d) liniuța 7 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și se va demara o altă procedură de achiziție publică.

43. Care sunt contractele-model care pot fi utilizate la încheierea contractelor de achiziții de valoare mică?

Pct. 26 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016 menționează că autoritatea contractantă va utiliza contractele-model prevăzute de documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări.

Totodată, conform pct. 27 al aceluiași Regulament, autoritatea contractantă poate deroga de la contractul-model, în cazul în care anumite clauze contractuale sînt reglementate de alte acte normative.

44. Care este modalitatea de raportare a achizițiilor de valoare mică?

Pct. 24 al Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016, stipulează că autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să prezinte anual, pînă la data de 1 februarie a anului următor, inclusiv în varianta electronică, Agenţiei Achiziţii Publice o dare de seamă privind contractele de achiziţii publice de valoare mică semnate şi înregistrate în perioada de referinţă.

Modelul dării de seamă este prevăzut în anexa la Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016.

45. Achizițiile de până la 10 000 lei fără T.V.A. se includ în planurile anuale și în darea de seamă anuală?

Potrivit pct. 3 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016, un contract de achiziţie publică de valoare mică reprezintă actul juridic cu titlu oneros, întocmit potrivit prevederilor prezentului Regulament, exprimat prin contul de plată, dacă valoarea acestuia nu depăşeşte 10 000 lei fără taxa pe valoarea adăugată, sau prin contractul încheiat între autoritatea contractantă şi operatorul economic, dacă valoarea acestuia depăşeşte 10 000 lei.

Respectiv, achizițiile cu o valoare de până la 10 000 lei fără T.V.A. sunt achiziții de valoare mică care urmează a fi planificate, realizate în corespundere cu prevederile Regulamentului și raportate corespunzător.

46. Când și unde se înregistrează contractele de achiziție de valoare mică încheiate?

Pct. 23 din Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016 stipulează că contractul de achiziţie publică de valoare mică se înregistrează obligatoriu în Trezoreria de Stat sau în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, dacă valoarea acestuia depăşeşte 10 000 lei fără taxa pe valoarea adăugată şi gestionarea surselor financiare se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial, în termen de 15 zile de la data încheierii. Contractele de achiziţii publice de valoare mică care nu au fost înregistrate în modul stabilit nu au putere juridică.

47. Pot fi încheiate acorduri adiționale la contractele de achiziție de valoare mică?

Conform pct. 19 al Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016, se interzice modificarea oricărui element al contractului încheiat şi introducerea unor elemente noi, dacă asemenea acţiuni sînt de natură să schimbe condiţiile care au constituit temei pentru selectarea operatorului economic şi să majoreze valoarea contractului.

Potrivit pct. 20 al Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016, autoritatea contractantă nu are dreptul să mărească volumul bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, stabilit de contractele încheiate.

48. Pot fi desfășurate proceduri de achiziții publice dacă valoarea estimată a contractelor de achiziții publice, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depășesc pragurile prevăzute pentru desfășurarea procedurilor de achiziție?

Pct. 12 al Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 665/2016 oferă autoritatății contractante dreptul de aplicare a uneia dintre procedurile de achiziţie publică stabilite de legislaţia cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice chiar dacă valoarea estimată a contractelor de achiziţie publică, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte pragurile stabilite. În acest caz, se vor respecta, necondiţionat, toate cerinţele stabilite de legislaţie pentru o atare procedură de achiziţie publică.

49. Cum se calculează perioada de valabilitate a ofertelor și a garanțiilor pentru ofertă?

Art. 44 alin. (2) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice stipulează că oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. Astfel, autoritatea contractantă este responsabilă de stabilirea perioadei de valabilitate a ofertelor, care se indică în cadrul documentației de atribuire. La stabilirea perioadei, autoritatea contractantă va ține cont de complexitatea achiziției, perioada necesară grupului de lucru pentru evaluarea ofertelor, termenul de așteptare și de semnare a contractului de achiziție, precum și termenul pentru soluționarea eventualelor contestații. De asemenea, potrivit art. 67 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, o ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Corespunzător, în cazul în care autoritatea contractantă solicită depunerea garanției pentru ofertă în conformitate cu prevederile art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, aceasta urmează a fi valabilă cel puțin pe perioada de valabilitate a ofertei. O garanție pentru ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va atrage respingerea ofertei.

50. În cazul unei contestații depuse în situația unei proceduri de achiziții publice cu mai multe loturi, poate fi remisă în adresa Agenției Achiziții Publice pentru procesare darea de seamă pentru loturile necontestate?

În cazul în care autoritatea contractantă are necesitate stringentă de a-și satisface necesitățile cadrul normativ cu incidență în domeniul achizițiilor publice nu restricționează înaintarea dărilor de seamă pentru loturile necontestate.

51. Pot operatorii economici să depună ofertele prin asociere la o procedură de achiziții doar pentru anumite loturi ?

Luând în considerare că asocierea constituie un drept al operatorilor economici în scopul prezentării ofertelor şi/sau de a se prezenta în calitate de ofertanţi asociaţi, depunerea ofertelor prin asociere la o procedură de achiziții doar pentru anumite loturi nu este restricționat de cadrul normativ în domeniul achizițiilor publice.

52. În situația desfășurării unei proceduri de licitație deschisă cu mai multe loturi, poate autoritatea contractantă să aplice prevederile art. 56 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 131/2015 pentru loturile la care nu au fost depuse oferte?

Da este posibil de aplicat prevederile art. 56 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 131/2015 și pentru loturile pentru care nu a fost depusă nici o ofertă, nici o ofertă adecvată și nici o candidatură.

53. Cum se prezintă ofertele în valută străină?

Operatorii economici vor putea depune ofertele în valută străină doar în cazul în care autoritatea contractantă indică acest drept în documentația de atribuire.
În caz contrar, ofertele depuse vor fi respinse.

54. Cum vor fi evaluate ofertele depuse în mai multe valute străine?

Evaluarea ofertelor se va desfășura prin convertirea valutelor străine la cursul Băncii Naționale a Moldovei, la data depunerii ofertelor.