Greșeli frecvente ale autorităților contractante

1.      Întocmirea ordinului/deciziei de creare a grupului de lucru fără precizarea atribuțiilor fiecărui membru al grupului de lucru. 

În conformitate cu prevederile pct. 25 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, autoritatea contractantă, în decizia (ordinul) sau în dispoziția de creare a grupului/grupurilor de lucru, stabilește expres atribuțiile fiecărui grup de lucru (dacă sunt create două sau mai multe grupuri de lucru) și funcțiile fiecărui membru al grupului în parte, necesare a fi exercitate în cadrul procedurilor de achiziții publice.

 

 

2.      Nesemnarea de către toți membrii grupului de lucru pentru achiziții a declarațiilor de imparțialitate și confidențialitate.

În conformitate cu prevederile art. 79 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și prevederile cap.VIII din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, fiecare dintre membrii grupului de lucru, consultanții, specialiștii, experții și reprezentanții societății civile incluși în componența grupului de lucru are obligația de a semna, pe propria răspundere, la data deschiderii ofertelor o declarație de confidențialitate și imparțialitate. conform anexei nr. 3 la regulamentul vizat.

 

 

3.   Neplanificarea achizițiilor publice, neîntocmirea planului de achiziții al autorităților contractante și/sau nepublicarea planurilor de achiziții pe pagina web a autorității contractante, inclusiv a modificărilor operate în acesta.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice, pentru satisfacerea necesităţilor de bunuri, lucrări şi servicii, autoritatea contractantă este obligată să planifice toate contractele de achiziţii publice, întocmind în acest sens un plan de achiziții care va fi publicat pe pagina web a autorității în termen de 5 zile de la aprobarea acestuia sau în 5 zile de la modificarea acestuia, iar în cazul în care nu deține pagină web, planul de achiziții poate fi publicat pe pagina web a autorității contractante căreia i se subordonează. Modelul planului de achiziții este prevăzut în anexa nr. 1 al Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice.

 

  

4.      Neîntocmirea și nepublicarea anunțurilor de intenție în Buletinul achizițiilor publice şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Potrivit art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Hotărârii Guvernului nr. 1419/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de planificare al contractelor de achiziții publice, anunțul de intenție urmează a fi publicat în Buletinul Achizițiilor Publice în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante. Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţ cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către aceasta. Publicarea anunțului de intenție este obligatorie pentru contractele a căror valoare estimată pentru bunuri şi servicii este egală sau mai mare de 800 000 lei, iar pentru lucrări este egală sau mai mare de 2 000 000 lei.

În cazul achiziţiilor publice prevăzute la art.2 alin.(3) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, anunţul de intenţie va fi publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Modelul anunțului de intenție poate fi descărcat aici.

  

 

5.      Stabilirea cerințelor de calificare și/sau tehnice limitative, nerelevante sau fără respectarea prevederilor legale.

Cerințele minime obligatorii de calificare și selecție vor fi solicitate cu respectarea prevederilor cap. IV al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, iar specificațiile tehnice vor fi întocmite cu respectarea prevederilor art. 37. În același timp, acestea urmează a fi stabilite ținând cont de principiile achizițiilor publice prevăzute la art. 7 și trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit.

 

 

6.      La întocmirea anunțurilor de participare, autoritățile contractante nu completează rubrica ,,Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință”.  

Anexa nr. 2 la Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115  din  15.09.21 prevede  informația minimă care urmează a fi inclusă în anunțurile de participare. Astfel, completarea rubricii ,,Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință” este obligatorie.

 

 

7.      În anunțul de participare și documentația de atribuire  nu este indicat criteriul de atribuire care urmează a fi  aplicat.

 Art. 26 alin. (3) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice prevede criteriile de atribuire care pot fi aplicate. În dependență de necesități și specificul achiziției, autoritatea contractantă urmează să selecteze doar unul dintre criteriile de atribuire: a) preţul cel mai scăzut; b) costul cel mai scăzut;  c) cel mai bun raport calitate-preţ; d) cel mai bun raport calitate-cost.

 

8.      În Anunțul de participare lipsește Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

În Monitorul Oficial nr. 319-328 din 04.12.2020 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. Astfel, autoritățile contractante vor insera în Anunțul de participare în mod obligatoriu ca cerință obligatorie la rubrica ,,Alte informații” prezentarea declarației nominalizate la etapa depunerii ofertelor de către operatorii economici.

 

9.      La întocmirea documentației de atribuire, autoritățile contractante utilizează formularul DUAE abrogat.

În Monitorul Oficial din 30.06.2020 a fost publicat Ordinul nr. 72 al Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții European în redacție nouă, iar Ordinul ministrului finanțelor nr.177/2018 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții European a fost abrogat. Formularul DUAE, aprobat în redacție nouă poate fi descărcat aici.

 

 

10.  Autoritatea contractantă nu completează Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) sau cerințele stabilite în DUAE nu sunt corelate cu cele din anunțul de participare și documentația de atribuire.

Conform Ordinului nr. 72 al Ministerului Finanțelor din  11.06.2020 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului Unic de Achiziții European, la inițierea procedurilor de achiziție publică autoritatea contractantă completează partea I-a, IV-a, V-a și a VI-a din DUAE. Totodată, autoritatea contractantă urmează să coreleze cerințele de calificare stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire cu cerințele din partea a IV- a din DUAE.

 

 

11.  La stabilirea criteriului de atribuire autoritatea contractantă indică drept criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, însă fără a stabili factorii de evaluare, cât și ponderea acestora.

În cazul în care autoritatea contractantă aplică unul din criteriile cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost, potrivit art. 26 alin. (10) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă urmează să precizeze în documentația de atribuire ponderea relativă pe care o acordă fiecărui factor de evaluare, precum și algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare care se aplică pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic.

 

 

12.  În cazul în care în cadrul procedurilor de achiziție publică se utilizează licitația electronică, autoritățile contractante nu indică în documentația de atribuire pasul minim și numărul de runde pentru licitația electronică. 

Conform prevederilor art. 63 alin. (3) și alin.(5) lit. e) al Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei electronice în  documentația de atribuire, condițiile în care ofertanții vor avea dreptul să liciteze, în special cu referire la numărul rundelor, durata fiecărei runde, durata intervalului dintre runde, la pasul minim de licitare care, dacă este cazul, va fi solicitat pentru licitarea noilor oferte.

  

 

13.  Cerințele stabilite în anunțul de participare diferă de cele indicate în documentația de atribuire.

 Potrivit art. 17 alin. (10) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, criteriile de calificare specificate în anunțul de participare trebuie să fie aceleași cu cele prevăzute în documentația de atribuire.

 

 

14.  Operatorii economici nu aplică semnătura electronică pe documentele ofertelor electronice, iar autoritățile contractante acceptă depunerea ofertelor/documentelor de calificare cu aplicarea semnăturii și ștampilei umede a operatorului economic. 

Potrivit art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE şi, după caz, a garanţiei pentru ofertă.

Totodată, potrivit art. 33 alin. (14) lit. i) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și pct. 121 din Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 986 din 10.10.2018, pe ofertele electronice este aplicată în mod obligatoriu semnătura electronică.

  

15.  Autoritatea contractantă respinge oferta operatorului economic pe motivul neprezentării documentelor de calificare fără a lua în calcul că a fost depus Documentul Unic de Achiziție European (DUAE). 

Conform prevederilor legale, DUAE reprezintă un document furnizat în format electronic, constând în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie. La momentul depunerii ofertelor, autoritatea contractantă urmează să acceptă DUAE, ca dovadă preliminară în locul certificatelor eliberate de către autorităţile publice sau de către terţi. Respectiv, DUAE înlocuiește prezentarea documentelor de calificare și selecție stabilite de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. Totodată, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE (art. 1, art. 20 alin. (1)  și alin. (8) ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

 

 

16.  Netransmiterea deciziei de atribuire a  contractului de achiziții publice/acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire către Agenția Achiziții Publice.

Art. 69 alin. (10) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice stipulează faptul că decizia de atribuire a  contractului de achiziții publice/acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1).

 

Notă! Decizia de atribuire înlocuiește procesul-verbal de evaluare al grupului de lucru pentru achiziții.

Modelul deciziei de atribuire poate fi descărcat aici;

 

 

17.  Descalificarea/respingerea neîntemeiată a ofertelor operatorilor economici. 

Potrivit art. 40 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. Astfel, dacă ofertele prezentate corespund tuturor cerințelor stabilite în documentația de atribuire, autoritatea contractantă urmează să respecte prevederile propriei documentații și nu va descalifica/respinge ofertele fără motive întemeiate în acest sens.

 

 

18.  Modificarea ofertelor după termenul-limită de depunere a ofertelor.

Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta doar înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. După expirarea termenului nu se admit modificări ale ofertei, inclusiv ale preţului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerinţe cărora iniţial nu le corespundea. Autoritatea contractantă poate corecta doar greșelile aritmetice depistate în ofertă în timpul examinării acesteia, înștiințând neîntârziat ofertantul despre aceasta (art. 67 alin. (5), art. 69 alin. (4) ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și pct. 80 din Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115  din  15.09.21.

 

 

19.  Respingerea neîntemeiată a ofertelor anormal de scăzute.

Autoritatea contractantă este obligată să asigure operatorului economic posibilitatea de justificare a preţului anormal de scăzut. În cazul unei oferte care are un preţ aparent anormal de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris, şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv (art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

 

 

20.  Desemnarea câștigătorilor necalificați sau care nu corespund cerințelor stabilite

Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerinţele de calificare sau oferta nu corespunde cerinţelor expuse în documentația de atribuire (art. 69 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

 

 

21.  Neinformarea sau informarea necorespunzătoare a ofertanților despre rezultatele procedurii de achiziție.

Operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire vor fi informați despre deciziile grupului de lucru referitoare la rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem dinamic de achiziţie, la rezultatul concursului de soluţii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioară a unei noi proceduri, în scris și cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei. Informarea se realizează cu respectarea prevederilor art. 31 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

 

 

22.  Nerespectarea termenilor de așteptare.

Termenii pentru încheierea contractelor de achiziții publice sunt prevăzuți la art. 32 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Totodată, termenii urmează a fi calculați în concordanță cu prevederile Titlului IV, Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. Contractele de achiziții publice încheiate înainte de expirarea termenilor sunt lovite de nulitate.

 

 

23.  Nepublicarea dărilor de seamă în Buletinul Achizițiilor Publice.

Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică, precum şi darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică sunt întocmite de către autoritatea contractantă şi sunt publicate în Buletinul Achizițiilor Publice nu mai târziu de data încheierii contractului sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică (art. 78 (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice). Modelul dării de seamă poate fi descărcat aici;

 

 

24.  Anularea procedurii de achiziție fără indicarea temeiului juridic.

Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, are dreptul să anuleze procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, doar în cazurile expres prevăzute la art. 71 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În acest caz, conform prevederilor 78 alin. (1) lit. l) al aceleași Legi, darea de seamă privind anularea procedurii.

 

 

25.  Nepublicarea anunțurilor de atribuire în Buletinul achizițiilor publice.

În conformitate cu prevederile art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, anunțul de atribuire se publică obligatoriu în Buletinul achizițiilor publice în termen de pînă la 30 zile de la data la care autoritatea contractantă va remite informaţia cu privire la:

 

      -    finalizarea procedurii de achiziție publică (licitaţie deschisă, licitaţie restrînsă, dialog competitiv, negociere cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cerere a ofertelor de prețuri) prin atribuirea contractului de achiziţii publice sau prin încheierea acordului - cadru;

       -     finalizarea unui concurs de soluţii prin stabilirea concurentului cîştigător;

 

       -     atribuirea unui contract de achiziţii publice printr-un sistem dinamic de achiziţie.

 

Anunțul de atribuire va include cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 a Legii şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către autoritatea contractantă.

 

Modelul anunțului de atribuire poate fi descărcat aici;

 

În cazul în care au fost atribuite contracte în baza unui acord-cadru sau printr-un sistem dinamic de achiziţii, anunţurile de atribuire sînt grupate trimestrial și transmise obligatoriu spre publicare în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.

 

În cazul în care comunicarea unor informaţii privind atribuirea contractului de achiziţii publice/acordului-cadru se referă secretul comercial sau secretul de stat, conform prevederilor Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat ori ar putea aduce atingere concurenţei loiale între operatorii economici, conform prevederilor Legii concurenței nr. 183/2012, publicarea acestor informaţii nu este obligatorie.

 

 

26.  Modificarea unui contract de achiziție publică/acord-cadru în timpul execuției sale, contrar normelor legislative.

În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică/acordului-cadru încheiat survine necesitatea operării unor modificări, acestea pot fi efectuate doar în cazuri excepționale și doar pe perioada de valabilitate a acestuia. Modificarea contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru cu încălcarea prevederilor legale constituie nereguli grave în procesul de achiziție publică. Astfel, autoritățile contractante urmează să justifice decizia de modificare a contractului de achiziție publică acordului-cadru și să se asigure că modificările efectuate se încadrează în situațiile prevăzute la art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu întrunirea cumulativă a tuturor condițiilor prevăzute.

Executarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru conform noilor clauze contractuale urmează a fi efectuată doar după înregistrarea modificărilor în modul corespunzător.

 

Pentru modificările care se intenționează a fi operate unui contract de achiziţii publice/acord-cadru în perioada sa de valabilitate, altfel decît în cazurile şi condițiile prevăzute de legislație, se organizează noi proceduri de achiziție publică.

 

Modelele de documente pentru înregistrarea modificărilor pot fi descărcate aici;

 

 

27.  Nepublicarea anunțurilor privind modificarea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru în Buletinul achizițiilor publice. 

Autoritatea contractantă care modifică un contract de achiziţii publice/acord-cadru în cazurile prevăzute la art. 76 alin. (7) pct. 1) şi 2) ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, are obligaţia de a publica un anunţ în acest sens în Buletinul achizițiilor publice care va include cel puţin informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 a Legii şi, dacă este necesar, alte informaţii considerate utile de către aceasta.

 

Modelul anunțului privind modificarea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru poate fi descărcat aici.

 

 

28.  Nerespectarea regulilor privind stabilirea termenelor-limită de depunere a ofertelor.

Autoritățile contractante au obligația de a stabili un număr suficient de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, astfel încît fiecare operator economic din țară sau străin să beneficieze de o perioadă rezonabilă de timp pentru elaborarea și prezentarea ofertei. La stabilirea perioadei urmează a se ţine cont și de aspecte precum complexitatea obiectului, aria de subcontractare anticipată şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor. 

Perioadele minime de timp cuprinse între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data-limită de depunere a ofertelor pentru procedurile de achiziție publică prin licitație deschisă și cerere a ofertelor de preț sunt reglementate la art. 47 și 57 ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și sunt următoarele:

 

 

Tip procedură

Bunuri

Servicii

Lucrări

Licitație deschisă

20

20

20

Cerere a ofertelor de preț

7

12

12

Termenii urmează a fi calculați în concordanță cu prevederile Titlului IV, Capitolul I  (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

29.      Lipsa cerințelor în cadrul documentației de atribuire referitor la garanția pentru ofertă și/sau garanția de bună execuție a contractului.

Includerea în cadrul documentației de atribuire a cerințelor referitoare la depunerea de către ofertanți a garanției pentru ofertă și a garanției de bună execuție a contractului este obligatorie pentru achiziţiile publice de bunuri şi servicii a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare de 800 000 lei şi de lucrări a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare de 2 000 000 lei (art. 68 alin. (5) și (11) ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

 

Autoritatea contractantă va indica în documentația de atribuire cerinţele faţă de emitent, forma, cuantumul şi alte condiţii de bază ale garanţiei pentru ofertă și ale garanței de bună execuţie a contractului.

 

Cuantumul garanţiei pentru ofertă stabilit nu trebuie să depășească 2% din valoarea ofertei fără TVA, iar al garanției de bună execuție a contractului nu trebuie să depăşească 15% din valoarea contractului.

 

 

30.      Nerespectarea regulilor privind împărțirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru pe loturi.

În vederea susținerii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) și facilitarea participării acestora la piața achizițiilor publice, precum și pentru stimularea concurenței, art. 39 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice prevede oportunitatea împărțirii pe loturi a contractelor de achiziţie publică şi a acordurilor-cadru. 

Dacă nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, autoritatea contractantă are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi.

Dimensiunea și obiectul loturilor se va stabili de către autoritatea contractantă:

       -   pe baze cantitative, adaptînd dimensiunea contractelor individuale rezultate astfel încît să corespundă mai bine necesităților autorității contractante și a capacităţii IMM-lor; sau

     -   pe baze calitative, în conformitate cu diferitele meserii şi specializări implicate, pentru a adapta conţinutul contractelor individuale mai îndeaproape la sectoarele specializate ale IMM-lor, sau în conformitate cu diferitele faze ulterioare ale proiectului.

 

Pentru fiecare lot în parte se va indica codul CPV și valoarea estimată, fără TVA, și se va menționa dacă este posibilă depunerea de oferte pentru un singur lot, pentru mai multe sau pentru toate loturile. Totodată, în cazul în care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate  loturile, autoritatea contractantă poate limita numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant. Numărul  maxim de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant, inclusiv orice alte criterii şi reguli care se vor aplica, urmează a fi indicate în documentația de atribuire.

 

 

31.      Autoritățile contractante utilizează procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în temeiul art. 56 alin.(1) lit.c) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, fără a invoca în decizia de atribuire careva dovezi justificative 

Autoritățile contractante urmează a insera în mod obligatoriu în decizia de atribuire dovezi justificative care ar demonstra că din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare şi nu există o altă alternativă (referința la cadrul normativ, înregistrarea dreptului exclusiv la AGEPI, etc).

 

 

32.      Autoritatea contractantă nu remite în termen către Agenția Achiziții Publice decizia grupului de lucru cu măsurile întreprinse ce ține de remedierea neconformităților identificate în documentația de atribuire publicată.

Potrivit pct. 45 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, grupul de lucru întocmește procesul-verbal cu privire la examinarea raportului de monitorizare expediat de către Agenția Achiziții Publice. Procesul-verbal cu toate neconformitățile invocate în raport și măsurile întreprinse se expediază Agenției Achiziții Publice în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării raportului.

Notă. Neprezentarea procesului-verbal către Agenţia Achiziţii Publice emise cu privire la procedurile de achiziţii publice constituie contravenție administrativă!

 

 

33.     Completarea incorectă a documentelor privind ajustarea sumei contratelor de atribuire.

La întocmirea formularelor privind ajustarea sumei contractului de atribuire (anunțul, decizia și darea de seamă privind modificarea contractelor) autoritatea contractantă urmează să respecte prevederile Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziţii publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1129 din 21.11.2018. 

Astfel, conform pct. 14 din Regulament, autoritatea contractantă va indica la întocmirea formularelor privind ajustarea sumei contractului atât formula de calcul, cât și metodologia de calcul.   

 

 

 34.     Majorarea incorectă a valorii contractului în cazul modificărilor concomitente de majorare și micșorare a contractelor de achiziții publice.

În cazul modificărilor concomitente de majorare și micșorare a contractelor de achiziții publice, AC majorează eronat până la 15% din valoarea inițială a contractului. În astfel de cazuri, majorarea de 15% urmează a fi efectuată din valoarea rămasă a contractului ca urmare a micșorării acestuia.

 

 

35.    Utilizarea greșită a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în cazul în care condiţiile iniţiale ale contractului sunt modificate în mod substanţial.

Potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice autoritatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare (NFP) dacă nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de achiziție publică atîta timp cât condiţiile iniţiale ale contractului nu sunt modificate în mod substanţial.

Respectiv, autoritățile contractante încalcă prevederile pct. 129 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020 prin modificările substanțiale efectuate în documentația de atribuire pentru desfășurarea procedurii de NFP care se referă la următoarele aspecte:

1.       criteriile de calificare;

2.       criteriul de atribuire;

3.       caietul de sarcini – specificațiile tehnice, termenele de execuție;

4.       factorii de evaluare;

5.       valoarea estimată a contractului.

 

 

36.  Autoritatea contractantă solicită pentru confirmarea nivelului minim de capacitate financiară realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani care depășește de două ori valoarea estimată a contractului fără a justifica care sunt  riscurile speciale aferente naturii lucrărilor sau serviciilor.


În aceste situații, autoritatea contractantă trebuie să explice clar în documentația de atribuire de ce este necesară stabilirea unei cifre de afaceri minime mai ridicate. Trebuie să detalieze motivele pentru care specificul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, precum și riscurile asociate, necesită o asemenea cerință și în ce mod aceasta ajută la atingerea obiectivelor contractului într-un mod eficient și eficace. Prin justificarea cerințelor stabilite, se urmărește asigurarea transparenței și derularea unui proces de achiziție publică deschis și echitabil, facilitând participarea extinsă a operatorilor economici și încurajând competiția.

 

37. Conform anunțului de participare autoritatea contractantă solicită  ca cerință de calificare prezentarea certificatelor ISO.

 

Pentru a asigura conformitatea cu art. 17 alin. (9), art. 23 alin. (2) și art. 24 alin. (2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și pentru a evita restrângerea concurenței, conform art. 17 alin. (9) din aceeași lege, documentația de achiziție care menționează standarde va include termenul „sau echivalent”. O măsură echivalentă poate fi declarația pe propria răspundere precum că organizația a implementat un sistem de management al calității, însoțită de dovada achiziționării pe cale legală a standardelor, dovada instruirii personalului propriu ca specialist și auditori pentru sistemul de management respectiv (cel puțin 2 auditori) și un raport de audit intern pentru ultimul an sau dovezi privind demararea procesului de certificare.

 

 

38. Dacă pentru un contract de achiziție publică a expirat termenul de valabilitate/executare și nu a fost prelungit termenul în perioada valabilității acestuia, dar au fost prestate serviciile, livrate bunurile sau executate lucrările, poate autoritatea contractantă să demareze o altă procedură de achiziție publică cum ar fi procedura de negociere fără publicarea prealabilă pentru stingerea obligațiilor contractuale ale procedurii de achiziție demarată inițial?

 

Nu. Procedura de negociere fără publicarea prelabilă este una excepțională și poate fi demarată doar în condițiile expres prevăzute de lege, iar autoritatea contractantă urmează să demareze o procedură de achiziție publică , reieșind din valoarea neexecutată.

 

 

39. Demararea procedurii de achiziție publică prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare cu invocarea prevederilor art. 56 alin. (5) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, fără existența condițiilor incluse inițial în documentația de atribuire.

 

Autoritățile contractante decid inițierea procedurii de achiziție publică prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, aplicând prevederile articolului 56 alineatul (5) din Legea 131/2015, ignorând prevederile alineatului (6) al aceluiași articol. Acesta din urmă stipulează că posibilitatea de a aplica situațiile menționate la alineatul (5) trebuie anunțată odată cu emiterea invitației de participare la primul proiect (inserarea acestei condiții în documentația de atribuire și contractual de achiziție publică încheiat anterior), iar autoritățile contractante trebuie să ia în considerare valoarea totală estimată pentru continuarea serviciilor. Situația descrisă la alineatul (5) poate fi aplicată doar într-o perioadă de 3 ani de la semnarea contractului inițial.