Comunicate

Comunicat în contextul informației privind peștele infestat ce a ajuns să fie comercializat în Republica Moldova

Publicat: Vin, 11/10/2019 - 10:13

În contextual informațiilor furnizate de mass media privind comercializarea pe teritoriul Republica Moldova a unor produse ce nu corespund anumitor standarde și reglementări tehnice privind inofensivitatea și calitatea acestora, Agenția Achiziții Publice reiterează, că potrivit legislației (art. 14 al Legii nr. 131/2015) autoritatea contractantă este responsabilă de executarea conformă a contractelor de achiziții publice, inclusiv a clauzelor contractuale privind calitatea produselor achiziționate.

În vederea gestionării contractelor de achiziții publice, grupul de lucru al autorității contractante urmează să monitorizeze executarea conformă a acestora și să întreprindă toate măsurile necesare, prevăzute de legislație și de clauzele contractuale, atunci când operatorii economici nu-și onorează obligațiile.

Totodată, Agenția Achiziții Publice informează în mod repetat că întreprinderea acțiunilor privind înscrierea operatorilor economici în Lista de interdicție, atunci când există un temei legal, este o acțiune imperativă prevăzută de legislație.   

Astfel, potrivit pct. 14 al Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1418 din 28.12.2016, temeiurile pentru care un operator economic poate fi înscris în Listă sînt următoarele:

1) există o hotărîre definitivă a instanţei de judecată prin care a fost reziliat contractul de achiziţii ca rezultat al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către operatorul economic a clauzelor contractuale;

2) operatorul economic nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, livrează bunuri, prestează servicii sau execută lucrări din proprie iniţiativă, altele decît cele prevăzute în contract, ori calitatea bunurilor, serviciilor şi lucrărilor este mai joasă decît cea stipulată în contract şi în documentele privind desfăşurarea procedurii de achiziţie;

3) prezentarea documentelor false în cadrul procedurilor de achiziţie publică. Pentru aplicarea prezentului punct, survenirea prejudiciului sau afectării activităţii nu reprezintă o condiţie obligatorie;

4) există dovezi prezentate de autoritatea contractantă sau de organul de control care demonstrează faptul că operatorii economici au participat la procedura de achiziţie cu oferte trucate, au participat ca membri ai grupului de întreprinderi dependente la aceeaşi procedură de achiziţie publică cu mai multe oferte sau au creat o concurenţă neloială între participanţi.

Suplimentar, comunicăm că, potrivit pct. 8 al Regulamentului menționat, înscrierea în Listă a operatorului economic se iniţiază obligatoriu dacă sînt întrunite temeiurile şi dacă autoritatea contractantă a suportat un prejudiciu (cheltuieli suplimentare) sau dacă acesteia i-a fost afectată activitatea.

Pentru a solicita înscrierea operatorului economic în Lista de interdicție,  autoritatea contractantă urmează să respecte prevederile enunțate mai sus, precum și să prezinte toată documentele confirmative în acest sens prevăzute la pct. 10 al Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici, inclusiv să înainteze o solicităre de înscriere şi hotărîrea grupului de lucru, în termen de 60 de zile din momentul apariţiei temeiurilor prenotate.

De asemenea, comunicăm că Agenția Achiziții Publice a elaborat o Instrucțiune privind solicitarea înscrierii operatorilor economici în Lista de interdicție, care se regăsește la compartimentul Documente -> Instrucțiuni.